Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-28

RK-31-2006-28.doc  RK-31-2006-28pr1.xls  RK-31-2006-28pr1upr1.xls  RK-31-2006-28pr2.doc  RK-31-2006-28pr3.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-31-2006-28
NázevÚpravy sítě škol a školských zařízení
Zpracoval8 Úpravy sítě škol a školských zařízení pro: jednání rady kraje č. 31/2006 dne 24. 10. 2006 zpracovali: K. Ubr, K. Ženíšek
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV Pelhřimově zřizuje kraj Vysočina mimo jiné Střední školu Pelhřimov a v jejím těsném sousedství Domov mládeže a Školní jídelnu Pelhřimov (kapacita 210 ubytovaných). Budovy tvoří jeden areál. Střední škola Pelhřimov má navíc domov mládeže na ulici U Agrostroje (kapacita 76 ubytovaných). V Jihlavě zřizuje kraj mimo jiné Střední školu stavební Jihlava a na stejné ulici Domov mládeže a Školní jídelnu Jihlava (kapacita 386 ubytovaných). Střední škola stavební Jihlava má navíc domov mládeže na ulici Věžní (kapacita 50 ubytovaných). Z důvodu úbytku počtu žáků vyvolaného demografickým poklesem lze v nejbližších letech očekávat i pokles zájmu o ubytování a možnost uvolnit část kapacit domovů mládeže s následnými úsporami provozních prostředků a případným prodejem nemovitostí. Rovněž lze očekávat postupné snižování mimonormativních výdajů z prostředků státního rozpočtu a jejich využití pro financování mzdových nákladů v prioritních skupinách základních a středních škol (z důvodu právní subjektivity byly např. 2 samostatné domovy mládeže dofinancování v roce 2006 částkou cca 1,5 mil Kč). Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-31-2006-28, př.1. Kraj zřizuje celkem 34 domovů mládeže, z nichž 32 je součástí školy, 90% z nich zajišťuje rovněž stravování a cca pětina je v odloučených pracovištích. V Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006 (dále jen "DZKV") je Úkol C.2: "Přizpůsobit síť školských zařízení a služeb souvisejících s dostupností středního vzdělávání poklesu počtu žáků" a v jeho rámci mimo jiné opatření "Sloučením dvou samostatných domovů mládeže se středními školami ......... dokončit proces systémových změn v oblasti školských zařízení zřizovaných krajem sloužících středním školám".

V Třebíči zřizuje kraj Vysočina mimo jiné Základní školu Třebíč, 9. května 3 (kapacita 112 žáků, 3 pracoviště, internát) a Základní školu Třebíč, Cyrilometodějská 22 (kapacita 120 žáků, 1 pracoviště). Obě školy poskytují vzdělávání handicapovaným žákům s širokým spektrem postižení (cca 90% žáků se vzdělává podle programu zvláštní škola případně základní škola, 10% žáků se vzdělává podle programu pomocná škola nebo rehabilitačního programu) a jsou zaměřeny na téměř stejnou skupinu klientů. Vzhledem k poklesu počtu žáků v dalších základních školách ve městě se zvyšuje zájem individuálně nebo skupinově začleňovat žáky s lehkými formami mentálního handicapu (dříve žáci zvláštních škol) v základních školách s běžným vzdělávacím programem a v příštích letech lze očekávat pokračování poklesu jejich počtu v obou speciálně zaměřených základních školách. Současně lze očekávat určitý nárůst počtu klientů s těžkými formami zdravotního postižení. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálech RK-31-2006-28, př.1 a RK-31-2006-28, př.3. Další základní školy, které zřizuje kraj, tvoří v jednom městě jeden právní subjekt. V DZKV je Úkol C.3: "Ve spolupráci se zřizovateli postupně přizpůsobit síť mateřských a základních škol prudkému poklesu počtu dětí a žáků a postupně zvyšovat efektivitu sítě škol a školských zařízení".

V souladu s DZKV 2003 a 2006 proběhla od roku 2003 do současnosti četná jednání s řediteli škol. Na základě těchto jednání došlo k realizaci 20 záměrů, při nichž bylo postupně sloučeno 30 škol, respektive školských zařízení. Nyní je připravena další skupina 3 záměrů. Jedná se o systémová opatření - přičlenění dvou domovů mládeže ke škole a sloučení dvou základních škol ve stejném městě. Všechny tři záměry byly projednány s řediteli škol (záznamy z jednání jsou v materiálech RK-31-2006-28, př.2 a RK-31-2006-28, př.3).
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje k projednání záměry na úpravy sítě škol a školských zařízení popsané v materiálu RK-31-2006-28, př. 1. O záměrech byl informován odbor majetkový.
Podle § 59 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších zákonů připravuje rada návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva kraje. Předkládáme tedy materiál nejdříve k projednání a posouzení jí. V souladu s § 78 téhož zákona byl seznam záměrů předložen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina na jednání dne 16. 10. 2006.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina:
Usnesení 034/08/2006/VVVZ
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina doporučuje zastupitelstvu kraje schválit záměr sloučení Domova mládeže a Školní jídelny Pelhřimov se Střední školou Pelhřimov a sloučení Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava se Střední školou stavební Jihlava a sloučení Základní školy Třebíč, 9. května 3 a Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22.

Odbor majetkový:
Odbor majetkový souhlasí se záměrem sloučit níže uvedené školské příspěvkové organizace.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
OŠMS připravit sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v záměrech označených kódy 1A, 2A a 3A v materiálu RK-31-2006-28, př. 1 ke dni 1. 1. 2008, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměry a
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměry označené kódy 1A, 2A a 3A v materiálu RK-31-2006-28, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 30. 11. 2006 informovat příslušné školy a školská zařízení
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz