Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-21

RK-31-2006-21.doc  RK-31-2006-21pr1.xls  RK-31-2006-21pr2.xls  RK-31-2006-21pr3.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-31-2006-21
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
Zpracoval A. Vlachová, Z. Nevrkla, V. Krutišová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT ČR na rok 2006 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let a 19-21 let. Tímto rozpisem MŠMT ČR stanovilo pro kraj Vysočina dopisem č.j. 42/2006-45 objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2006 ve výši 3 531 775 tis. Kč. Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT ČR rozepsány finanční prostředky na pokračování rozvojových programů Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků ve výši 27 700 tis. Kč a Podpora řešení specifických problémů ve výši 5 265 tis. Kč. Celkem tedy činil rozpis rozpočtu na rok 2006 pro kraj Vysočina 3 564 740 tis. Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis na jednotlivé právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované krajem Vysočina a obcemi. Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 314 447 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 194 090 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 56 203 tis. Kč byla zatím v souladu s metodikou MŠMT ČR ponechána v rezervě (projednáno v radě kraje 4. 4. 2006 s usnesením č. 0459/10/2006/RK a v zastupitelstvu kraje 16. 5. 2006 s usnesením č. 0225/03/2006/ZK).
K 20. 6. 2006 provedl odbor školství, mládeže a sportu v souladu s metodikou MŠMT ČR úpravu rozpočtu jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a krajem. V této úpravě byla zapojena část vytvořené rezervy. Po provedení této úpravy rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem 1 325 353 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 221 039 tis. Kč. Zbývající částka rezervy přímých výdajů na vzdělávání ve výši 18 348 tis. Kč byla ponechána v rezervě.
K 1. 7. 2006 MŠMT ČR navýšilo rozpočet přímých výdajů na vzdělávání o 14 974 tis. Kč. Jedná se o zvýšení rozpočtu o prostředky rozvojového programu MŠMT ČR Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07. O tyto prostředky byla navýšena rezerva přímých výdajů na vzdělávání. Po tomto navýšení činí závazné ukazatele rozpočtu na úhradu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem 3 579 714 tis. Kč (projednáno v radě kraje 1. 8. 2006 s usnesením č. 1133/23/2006/RK a v zastupitelstvu kraje 26. 9. 2006 s usnesením č. 0458/07/2006/ZK).
1. K 30. 8. 2006 byl rozpočet přímých výdajů na vzdělávání navýšen ze strany MŠMT ČR další úpravou rozpočtu o 2 368 tis. Kč. Jedná se o zvýšení rozpočtu o prostředky Rozvojového programu podpory vzdělávání v gymnáziích (zvýšení počtu vyučovacích hodin čtyřletých gymnázií a vyšších stupňů víceletých gymnázií o 2 vyučovací hodiny týdně pro každý ročník). Po tomto navýšení činí závazné ukazatele rozpočtu na úhradu přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení zřizovaným obcemi a krajem 3 582 082 tis. Kč.
2. OŠMS v souladu s metodikou MŠMT ČR provedl úpravu rozpočtu k 30. 9. 2006 jednotlivým školám a školským zařízením. V této úpravě byla zapojena část zbylé rezervy a prostředky rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07 a prostředky Rozvojového programu podpory vzdělávání v gymnáziích. Informace o úpravě rozpočtu přímých výdajů k 30. 9. 2006 je uvedena v příloze 3 materiálu RK-31-2006-21. Po provedení této úpravy rozpočtu je rozepsáno školám a školským zařízením zřizovaným krajem
1 330 238,08 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi 2 242 889,36 tis. Kč. Zbývající částka rezervy přímých výdajů na vzdělávání ve výši 8 954,56 tis. Kč bude rozepsána v listopadu v poslední úpravě rozpočtu.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno:
* schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 2 368 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2006;
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu
RK-31-2006-21, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* navýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 2 368 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2006;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2006-21, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín listopad 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz