Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-44

RK-31-2006-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-31-2006-44
NázevVýpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
Zpracoval I. Malá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina (dále jen "GS") v rámci podopatření 4.2.2. Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 30. 8. 2005 usnesením č. 1141/27/2005/RK (Rada kraje vyhlašuje Výzvu č. V/SROP/4.1.2/2/2005 pro předkládání žádostí do grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-27-2005-31, př. 1, s účinností od 30. 8. 2005), a která byla ukončena 4. 11. 2005, bylo přijato 20 žádostí o podporu.
Dne 14. 2. 2006 byl usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0061/01/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 3; seznam akcí náhradních dle materiálu ZK-01-2006-55, př. 4;) schválen seznam akcí navržených k podpoře a seznam akcí náhradních a dále bylo schváleno poskytnutí podpory příjemcům podpory na realizaci akcí doporučených k podpoře (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytnutí podpory ve výši uvedené v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu ZK-01-2006-55, př. 3).
Dne 28. 8. 2006 bylo příjemcem podpory Miroslavem Kozákem, Nádražní 371, 395 01 Pacov, IČ 63254336, na akci reg. č. CZ.04.1.05./4.2.63.2/2945 oznámeno gestorovi grantového schématu, že se rozhodl od poskytnuté podpory odstoupit a zároveň předal 1 pare výpovědi dle materiálu RK-31-2006-44, př. 2. Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce uvedené v materiálu RK-31-2006-44, př. 3.
Návrh řešení Gestor grantového schématu navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši 3.258.828,- Kč učiněné usnesením č. 0061/01/2006/ZK na akci reg.č. CZ.04.1.05./4.2.63.2/2945 dle materiálu RK-31-2006-44, př. 1 na základě výpovědi smlouvy uvedené v materiálu RK-31-2006-44, př. 2.
Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne
14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK příjemci podpory Miroslavu Kozákovi, Nádražní 371, 395 01 Pacov, IČ 63254336, ve výši 3.258.828,- Kč
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 15. listopad 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz