Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-46

RK-31-2006-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-31-2006-46
NázevHodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Zpracoval S. Lemperová, M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV rámci 3. výzvy k předkládání akcí do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (dále jen "GS") ze Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP"), kterou vyhlásila Rada kraje Vysočina dne 30. 5. 2006 s účinností od 31. 5. 2006 usnesením č. 0816/17/2006/RK (Rada kraje vyhlašuje Výzvu pro předkládání akcí do Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina č. V/MSP/SROP/1.1./3/2006 s účinností od 31. 5. 2006 dle materiálu RK-17-2006-39, př. 4) a která byla ukončena dne 31. 7. 2006, bylo přijato 30 projektů. Celková požadovaná podpora přijatých akcí činí 85 809 602,- Kč, objem alokovaných prostředků pro tuto výzvu je 23 770 574,- Kč. Kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti provádí Regionální kancelář CzechInvestu Jihlava. Kritéria formálních náležitostí nesplnila 1 akce a kritéria přijatelnosti nesplnilo 5 akcí. Seznam akcí společně s výsledky kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti je obsažen v příloze Zápis z kontroly přijatých žádostí (RK-31-2006-46, př.1).
Akce, které prošly kontrolou formálních náležitostí a kontrolou přijatelnosti, posuzovala hodnotitelská komise složená ze zástupců Agentury CzechInvest Praha, která hodnotila akce z hlediska technické a finanční kvality a v rámci oddílu 3 Kvalita a proveditelnost projektu, a z komise gestora, která hodnotila projekty z věcného hlediska a to v rámci oddílu
1 Schopnosti a zkušenosti žadatele, oddílu 2 Regionální potřeba a relevance projektu a oddílu 4 Horizontální kritéria, a to na základě hodnotící tabulky, která byla součástí dokumentace pro 3. kolo výzvy. Gestor GS předkládá Radě kraje Vysočina Protokol o výsledcích hodnocení žádostí obsahující seznam akcí doporučených k financování a seznam akcí nedoporučených k podpoře spolu s přílohou č. 1 protokolu, kde je uvedeno bodové hodnocení jednotlivých akcí (RK-31-2006-46, př.2). Bodové hodnocení akcí je v materiálu vyjádřeno jako hodnocení jednotlivých hodnotitelů s přihlédnutím na váhu stanovenou jednotlivým oddílům hodnotící tabulky, následně aritmetický průměr hodnocení všech hodnotitelů a procentní vyjádření ve vztahu k maximálnímu možnému bodovému zisku.
Návrh řešení Gestor navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit ke schválení Zastupitelstvu kraje Vysočina seznam akcí, které byly hodnotitelskou komisí navrženy k podpoře, dle materiálu RK-31-2006-46, př. 3, seznam akcí náhradních, dle materiálu RK-31-2006-46, př. 4 a seznam akcí nedoporučených k podpoře, dle materiálu RK-31-2006-46, př. 5.
Podle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytnutí dotací v hodnotě nad 200 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-31-2006-46, př. 3;
* schválit seznam akcí náhradních dle materiálu RK-31-2006-46, př. 4;
* schválit seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu RK-31-2006-46, př. 5;
* poskytnout podporu v plné výši uvedené v materiálu RK-31-2006-46, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu RK-31-2006-46, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu RK-31-2006-46, př. 3;
* neposkytnout podporu příjemcům podpory uvedeným v materiálu RK-31-2006-46, př. 5 a realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu RK-31-2006-46, př. 5.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz