Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-39

RK-31-2006-39.doc  RK-31-2006-39pr1.tif
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-31-2006-39
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuDne 11. října 2006 obdržel kraj Vysočina žádost obce Číchov, ve které žádá kraj o finanční částku 135 000 Kč na zhotovení studie proveditelnosti na stavbu nového silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jedná se o náhradu za most, který strhla povodeň 1. dubna 2006.
Řeka Jihlava rozděluje obec Číchov na dvě části a most je důležitou spojnicí. Situace je řešena provizorním mostem o nosnosti do 5ti tun s vyloučením chůze chodců.
Obec Číchov má podanou žádost o dotaci na stavbu mostu na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou". Na zaplacení studie nemá obec ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana konzultoval tuto konkrétní záležitost na Ministerstvu pro místní rozvoj s Ing. Irenou Höschlovou pracovnicí odboru regionálního rozvoje. Dle stanoviska ministerstva je dotace, kterou případně obdrží obec Číchov od ministerstva na stavbu mostu na základě výše uvedené žádosti, určena na samotnou realizaci stavby a nelze z ní hradit zhotovení studie proveditelnosti.
Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje na základě výše uvedeného doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci obci Číchov na zhotovení studie proveditelnosti.
StanoviskaOdbor ekonomický
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva ke dni 18. 10. 2006 je 21 368 tis. Kč. Obec Číchov ve své žádosti pod č.j.: KUJI 71985/2006 ze dne 11. 10. 2006 žádá o poskytnutí finančních prostředků na zhotovení studie proveditelnosti na stavbu nového silničního mostu přes řeku Jihlavu v obci Číchov, jedná se tedy o investiční prostředky.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě upřesnění možnosti čerpání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, souhlasí s poskytnutím dotace na studii proveditelnosti ve výši 135 tis. Kč z prostředků kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 135 000 Kč na studii proveditelnosti na stavbu mostu dle materiálu RK-31-2006-39;
* schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 135 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka * Nespecifikovaná rezerva, o částku 135 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na studii proveditelnosti na stavbu mostu podle materiálu RK-31-2006-39.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz