Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-05

RK-31-2006-05.doc  RK-31-2006-05pr1.xls  RK-31-2006-05pr2.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-31-2006-05
NázevZrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) na základě požadavku SÚS Pelhřimov a v souladu s usnesením č. 1186/37/2003/RK ze dne 11. 11. 2003, kterým rada kraje uložila OM podávat žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina, kde jako vlastník vystupuje Česká republika a příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví kraje Vysočina, požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Pelhřimov (dále jen Úřad) o bezúplatný převod pozemků v rozsahu dle materiálu č. RK-31-2006-05, př. 1.
Odloučené pracoviště Úřadu v Pelhřimově převod pozemků připravilo, ale před vyhotovením návrhu smlouvy o bezúplatném převodu pozemků a před postoupením převodu pozemků na územní pracoviště České Budějovice, jehož ředitel je oprávněn smlouvy podepsat, požadovalo zaslat schválené usnesení zastupitelstva kraje o přijetí dotčených nemovitostí do vlastnictví kraje.
Usnesením č. 0279/04/2006/ZK ze dne 20. 6. 2006 zastupitelstvo kraje rozhodlo nabýt pozemky dle materiálu č. RK-31-2006-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina. Při získávání podkladů si pelhřimovské pracoviště Úřadu nekladlo žádné specifické podmínky.
Po zaslání zmíněného usnesení, vyhotovil Úřad návrhy smluv o bezúplatném převodu některých z pozemků uvedených v materiálu č. RK-31-2006-05, př. 1, avšak stanovil si tyto podmínky převodu:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace.
2. Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám.
3. Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo.
4. Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele.
5. Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.

SÚS Pelhřimov v průběhu jarních měsíců letošního roku provedla rekonstrukci povrchů části silnice č. III/03414 v k. ú. a obci Pelhřimov v ulici Vlásenická. Po dokončení rekonstrukce došlo k jejímu geometrickému zaměření. Na základě GP č. 3295-255/2006 došlo k upřesnění pozemků ve vlastnictví ČR zastavěných zmíněnou silnicí.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že ze strany Úřadu a následně ze strany Ministerstva financí v rámci udělení schvalovací doložky by nedošlo k uzavření (podpisu) smlouvy o bezúplatném převodu, pokud by smlouva neobsahovala zmíněné podmínky převodu, navrhuje OM zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK. Zároveň navrhuje zrušené rozhodnutí nahradit novým rozhodnutím o bezúplatném nabytí pozemků dle materiálu č. RK-31-2006-05, př. 2, vycházejícího z nového geometrického zaměření silnic, za podmínek požadovaných Úřadem.
Pokud má kraj Vysočina zájem na bezúplatném získání předmětných pozemků z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nemá jinou možnost, než na uvedené podmínky přistoupit, ačkoli zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů tyto podmínky nestanoví.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK a dále rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu č. RK-31-2006-05, př. 2 za podmínek stanovených Úřadem.
StanoviskaUsnesením č. 1186/37/2003/RK ze dne 11. 11. 2003 rada kraje uložila odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina podávat žádosti o bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina, kde jako vlastník vystupuje Česká republika a příslušnost hospodaření má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví kraje Vysočina.
Usnesením č. 0614/14/2006/RK ze dne 2. 5. 2006 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2006-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Usnesením č. 0279/04/2006/ZK ze dne 20. 6. 2006 zastupitelstvo kraje bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2006-05, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s nabytím pozemků.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK;
* rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu č. RK-31-2006-05, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
- Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace;
- Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám;
- Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo;
- Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele;
- Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz