Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-48

RK-31-2006-48.doc  RK-31-2006-48pr1.pdf  RK-31-2006-48pr2.doc  RK-31-2006-48pr3.xls  RK-31-2006-48pr4.tif
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-31-2006-48
NázevInformace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
Zpracoval E. Šteflová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuJednou ze šesti priorit programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko je Technická pomoc. Technická pomoc je určena na podporu řízení, implementace, monitoringu, kontroly a propagace programu. Podpora v rámci Technické pomoci je poskytována pouze orgánům zapojeným do přípravy a implementace programu a není určena pro konečné příjemce.
Na základě dopisu Ministerstva pro místní rozvoj, Odboru regionální přeshraniční spolupráce čj. 36775/2006-51 ze dne 5.10.2006 dle materiálu RK-31-2006-48, př.4 byl kraj Vysočina vyzván k předložení projektu Technické pomoci 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko.
Maximální výše volných finančních prostředků na Technickou pomoc pro kraj Vysočina:
Evropský fond pro regionální rozvoj (75%) 1 200 000 Kč
Státní rozpočet (5%) 80 000 Kč
Spolufinancování kraje Vysočina (20%) 320 000 Kč
Dále se v dopise uvádí, že projekt v rámci Technické pomoci by měl zahrnovat aktivity vztahující se k administraci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR-Rakousko pro období 2004-2006, zároveň tak aktivity spojené s přípravou Cíle 3 - Evropská územní spolupráce pro nové programovací období 2007-2013. Výše uvedené činnosti vykonávají pracovníci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR").
ORR připravil projekt, jehož hlavním záměrem je zajištění efektivního čerpání prostředků z programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko v kraji Vysočina v období 2004-2006. Cílem projektu je podpora školení a vzdělávání pracovníků zapojených do přípravy programu INTERREG IIIA v rámci Cíle 3 - Evropská územní spolupráce za účelem zlepšit připravenost kraje Vysočina na nové programovací období 2007-2013. Projekt též posiluje kapacitu potencionálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných programem INTERREG IIIA v období 2007-2013, tak aby byly předkládány kvalitní projekty s jasně definovaným přeshraničním dopadem. Projekt je blíže specifikován v materiálu RK-31-2006-48, př. 1, 2,3.
Návrh řešení Vzhledem k výše uvedenému ORR připravil návrh Žádosti o projekt v rámci Technické pomoci 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko 2004-2006 (dále jen "Žádost o projekt") - příloha č.1 - který by měl být předložen v předepsaném termínu do 21.11.2006 na Řídící výbor programu INTERREG IIIA k dalšímu hodnocení.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným usnesením.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
schválit Žádost o projekt v rámci priority Technická pomoc 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko s názvem "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina";
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení Žádosti o projekt a povinných příloh dle materiálů RK-31-2006-48, př.1, RK-31-2006-48, př. 2, RK-31-2006-48, př. 3 v rámci priority Technická pomoc 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko s názvem "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" na Řídící výbor programu INTERREG IIIA
ČR-Rakousko;
doporučuje
zastupitelstvu kraje
( vzít na vědomí předložení Žádosti o projekt "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" na Řídící výbor programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko;
* rozhodnout schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" v letech 2006 až 2007 ve výši 179 420 Kč (20% uznatelných nákladů) podle materiálu RK-31-2006-48, př. 1;
* rozhodnout schválit převod finančních prostředků ve výši max. 897 100 Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků.
Odpovědnost ORR
Termín do 21.11. 2006 předloží žádost Řídícímu výboru programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko, EO - do 30.11.2006 připravit smlouvu o zřízení zvláštního účtu, potvrzení o bezdlužnosti
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz