Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-23

RK-31-2006-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-31-2006-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - výukové CNC pracoviště pro Střední školu Pelhřimov
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje usnesením 0858/22/2005/RK dne 21. 6. 2005 vzala na vědomí postup
vytváření výukových CNC pracovišť ve středních školách. Jedná se o školy, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních, technicky zaměřených center (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou). CNC pracoviště v Jihlavě (Střední průmyslová škola Jihlava
a Střední škola technická Jihlava) bylo dokončeno v roce 2005. Na dokončení dvou výukových CNC pracovišť a kompletní zahájení realizace čtvrtého pracoviště v souladu s potřebami zaměstnavatelů sektoru školství a na podporu komplexního projektu Adaptabilní školy schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 0534/09/2005/ZK dne 21. 12. 2005 v kapitole Školství pro rok 2006 částku 8 mil. Kč. Z této částky jsou 4 mil. Kč určeny k zahájení realizace čtvrtého výukového CNC pracoviště v roce 2006 a to ve Střední škole Pelhřimov (dále jen SŠ Pelhřimov).
Usnesením 1047/22/2006/RK dne 18. 7. 2006 byl SŠ Pelhřimov povýšen závazný ukazatel investiční dotace o částku 525 000,- Kč (z položky Podpora technického vybavení škol
a školských zařízení výpočetní technikou a software) za účelem pořízení softwaru
pro výuku CNC programování a na podporu komplexního projektu Adaptabilní školy.
Současně bylo škole upraveno čerpání investičního fondu organizace (dofinancování výukového CNC pracoviště ve výši 900 tis. Kč). Tímto rozpočtovým opatřením a schváleným použitím investičního fondu měla SŠ Pelhřimov zajištěno další finanční krytí zakázky "Výukové CNC pracoviště" ve výši 1 425 000,- Kč a vytvořeny podmínky pro zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky.
Výběrové řízení bylo provedeno v srpnu 2006 včetně uzavření písemné smlouvy s vybraným uchazečem. Výše cenové nabídky vycházející z výběrového řízení dle zadávacích podmínek je 5 692 220,- Kč.
Návrh řešení Realizace zakázky na základě smlouvy o dodávce v roce 2006 a 2007 předpokládá:
1. Programovací a vizualizační software - multilicence a Netop Schlip software včetně 10 ks PC, LCD monitorů a zařízení pro zadávání dat v ceně 1 711 478,- Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z prostředků zřizovatele;
2. Soustruh EMCO včetně softwaru, zařízení pro zadávání dat, upínacích zařízení
a příslušenství v ceně 1 036 080,- Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z prostředků zřizovatele;
3. Frézovací centrum EMCO včetně řídícího softwaru, zařízení pro zadávání dat, nástrojových držáků, seřizovacího zařízení a příslušenství v ceně 1 333 829,- Kč včetně DPH - částka investiční - hrazená z prostředků zřizovatele;
4. Robot FESTO včetně softwaru, dopravy v ceně 1 610 833,- Kč včetně DPH - investiční prostředky - z toho 728 224,- Kč hrazeno z prostředků zřizovatele
a 882 609,- Kč hrazeno z investičního fondu školy.

Celkové investiční náklady na realizaci CNC pracoviště činí 5 692 220,- Kč. V roce 2006 bude realizována zakázka v celkové výši 5 407 609,- Kč (4 525 000,- Kč z prostředků zřizovatele, 882 609,- Kč z prostředků SŠ Pelhřimov). V roce 2007 SŠ Pelhřimov předpokládá dofinancování zbývající částky ve výši 284 611,- Kč z investičního fondu organizace. V návaznosti na schválení vybudování CNC pracoviště v SŠ Pelhřimov
se předkládá návrh na rozpočtové opatření v roce 2006 ve výši 4 000 000,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu rozpočtového opatření.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci Střední škole Pelhřimov, IČ 14450470 ve výši 4 000 000 Kč za účelem realizace výukového CNC pracoviště dle materiálu RK-31-2006-23;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství spočívající ve zvýšení § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 4 000 000 Kč s určením pro Střední školu Pelhřimov při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o tutéž částku 4 000 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední školy Pelhřimov o částku
4 000 000 Kč za účelem realizace výukového CNC pracoviště dle materiálu
RK-31-2006-23.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy Pelhřimov
Termín 20. prosince 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz