Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-35

RK-31-2006-35.doc  RK-31-2006-35pr1.doc  RK-31-2006-35pr1upr1.doc  RK-31-2006-35pr2.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-31-2006-35
NázevSloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
Zpracoval I. Ševecová, H. Motlová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením č. 0376/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006 schválilo záměr zřízení jedné příspěvkové organizace (sloučením) na úseku správy a údržby komunikací kraje Vysočina k 1. 1. 2007.
Návrh řešení Dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dochází ke sloučení příspěvkové organizace dnem určeným zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na přejímající organizaci. K realizaci záměru sloučení stávajících příspěvkových organizací je proto třeba schválit v zastupitelstvu rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací k požadovanému datu a dodatek ke zřizovací listině přejímající organizace. Odbor dopravy a silničního hospodářství na základě usnesení č. 0376/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006 zpracoval návrh na sloučení správ a údržeb silnic kraje Vysočina tak, že přejímající organizací je Správa a údržba silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava. Sloučením zaniká Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, Správa a údržba silnic Pelhřimov, Správa a údržba silnic Třebíč a Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou. Všechna práva a závazky zanikajících organizací, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů přecházejí dnem sloučení na příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01, která se bude nově nazývat Krajská správa a údržba silnic Jihlava.
Změny týkající se rozsahu majetku svěřeného do správy budou do zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Jihlava promítnuty jejím dalším dodatkem, po provedení inventarizace majetku správ a údržeb silnic podle stavu k 31. 12. 2006.
StanoviskaOdbor majetkový nemá námitek k předloženému materiálu.
Odbor ekonomický nemá k předkládanému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit Dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-31-2006-35, př. 1;
* vydat rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2006-35, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 1. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz