Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-17

RK-31-2006-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-31-2006-17
NázevNabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o projednání nabytí některých stavebních objektů budovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" v orgánech kraje. Jedná se o následující stavební objekty: C 112 Přeložka silnice II/411, C 113 Přeložka silnice III/4118, C 221 Propustek na silnici III/15226.
Budoucí nabytí těchto stavebních objektů má být řešeno formou závazného prohlášení, v němž se kraj zaváže, že do 3 měsíců od výzvy ŘSD, Správa Jihlava převezme tyto objekty do svého vlastnictví. S realizací těchto stavebních objektů a jejich převzetím do správy souhlasila Správa a údržba silnic Třebíč v rámci územního řízení již v roce 2004.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební objekty budou realizovány na silnicích ve vlastnictví kraje Vysočina, navrhuje ŔSD, Správa Jihlava jejich převzetí do vlastnictví kraje.
Pozemky, na nichž se navrhované stavební objekty nacházejí, budou po stavbě geometricky zaměřeny a bude provedeno majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že výše uvedenou stavbou budou dotčeny silnice ve vlastnictví kraje a navrhované stavební objekty určené k budoucímu převzetí jsou budovány na majetku kraje, navrhuje OM doporučit zastupitelstvu kraje přijmout výše uvedené stavební objekty budované v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice, obchvat" do vlastnictví kraje. K převodu stavebních objektů dojde po realizaci stavby poté, co Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava doručí kraji Vysočina písemnou výzvy k převzetí.
Usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí výše uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaSpráva a údržba silnic Třebíč souhlasí s převodem uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje a jejich převzetím do správy.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty
* C 112 Přeložka silnice II/411;
* C 113 Přeložka silnice III/4118;
* C221 Propustek na silnici III/15226
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. listopadu 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz