Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-51

RK-31-2006-51.doc  RK-31-2006-51pr1.doc  RK-31-2006-51pr2.doc  RK-31-2006-51pr3.doc  RK-31-2006-51pr3a.tif
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-31-2006-51
NázevSouhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
Zpracoval V. Prokop, J. Mrázková, P. Dvořák, Z. Ludvík
Předkládá Z. Ludvík, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDne 7. 9. 2006 obdržel odbor školství, mládeže a sportu od ředitele Střední průmyslové školy Třebíč žádost o souhlas s uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy na dobu 20 let, která je obsahem materiálu RK-31-2006-51, př.1. Předmětem pronájmu je část pozemku parc. č. st. 5673/2 o výměře 7 644 m2 v obci a k. ú. Třebíč, který se nachází v areálu školy a na kterém je mimo jiné vybudováno sportovní hřiště školy tj. fotbalové hřiště s prosívkovým povrchem, hřiště na odbíjenou a tenisový kurt s betonovým povrchem. O dlouhodobý pronájem požádal Horácký fotbalový klub Třebíč, který na uvedeném fotbalovém hřišti trénuje a chce zde zrealizovat stavbu "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč", žádost o pronájem je obsahem materiálu RK-31-2006-51,př.2. Stávající povrch hřiště je v nevyhovujícím stavu a škola uvažuje o rekonstrukci, která je odkládána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Horácký fotbalový klub Třebíč bude po dokončení stavby "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč" zajišťovat jeho celoroční provoz a údržbu. Nově vybudované hřiště bude mít rozměry standardního fotbalového hřiště a bude nadále využíváno i pro potřeby výuky žáků školy. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytuje dotace na výstavbu a údržbu sportovišť vyžaduje nájemní smlouvu minimálně na dobu 15 let, žádá škola o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na dobu 20 let pro případ, že by se fotbalovému klubu nepodařilo získat finanční prostředky pro příští rok.
Návrh řešení Horácký fotbalový klub Třebíč předpokládá financování nákladů stavby "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč" finančně řešit s využitím státní dotace dle Zásady MŠMT ČR pro poskytování, čerpání a zúčtování dotací ze státního rozpočtu, určených na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve sportu pro PROGRAM 233510, viz text "Zásady MŠMT pro poskytování dotací na reprodukci majetku pro rok 2007" http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=104382&CAI=2795.
Vzhledem k tomu, že nedílnou součástí žádosti o dotaci na stavbu "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč" je uzavření nájemní smlouvy minimálně na dobu 15 let, je předkládán návrh na uzavření nájemní smlouvy, která je obsahem materiálu RK-31-2006-51,př.3, na dobu 20 let pro případ, že by Horácký fotbalový klub Třebíč nezískal finanční dotaci v roce 2007. Nájemní smlouvou je dále upravena výše nájemného ve výši 1,- Kč á rok nájmu, v nájemném byl zohledněn účel nájmu (tj. zřízení a provoz neziskového sportovního zařízení), bezplatné využití sportovního zařízení pro potřeby školní výuky pronajímatele - školy, financování sportovního zařízení z veřejných prostředků, včetně bezúplatného převodu stavby "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč" ke dni ukončení doby nájmu z vlastnictví nájemce do vlastnictví kraje Vysočina.
Nedílnou součástí žádosti o dotaci je současně i písemný souhlas majitele nemovitosti pozemku parc. č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč se stavbou "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč" včetně způsobu vypořádání stavby v případě zániku nájemní smlouvy.
StanoviskaMajetkový správce Střední průmyslová škola Třebíč na pracovním jednání konaném dne 10. 10. 2006 za účasti zástupců Horáckého fotbalového klubu Třebíč a odboru majetkového KrÚ kraje Vysočina, uplatnil návrh podmínek týkající se výstavby a následného provozu stavby "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč":
- realizace vlastní stavby bude nájemcem připravována na období měsíce červenec - srpen (prázdninové období) z důvodů bezprostřední blízkosti staveniště a školy, negativní dopady zvýšené hladiny hluku a prachu (návrh akceptován viz nájemní smlouva)
- fotbalové hřiště s umělým trávníkem bude bezplatně využíváno pro potřeby výuky tělesné výchovy žáků školy v rozsahu pondělí - pátek od 8oo hod - 14oo hod a sportovní akce pořádané SPŠ Třebíč (návrh akceptován viz nájemní smlouva)
- stavbou nového fotbalové hřiště s umělým trávníkem bude mimo jiné zrušeno hřiště na odbíjenou a tenisový kurt, (úprava území pro náhradní stavbu zrušených sportovišť bude částečně řešena samostatným smluvním vztahem o spolupráci uzavřeným mezi SPŠ Třebíč a Horáckým fotbalovým klubem).
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč s Horáckým fotbalovým klubem Třebíč za účelem vybudování stavby "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč", dle materiálu
RK-31-2006-51, př. 3;
* se stavbou "Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace - Třebíč", jejímž investorem bude Horácký fotbalový klub Třebíč, na části pozemku parcely č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, za dodržení podmínek obsažených v nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parcely č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, dle materiálu
RK-31-2006-51, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
Termín 30. 10. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz