Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-06

RK-31-2006-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-31-2006-06
NázevSmlouvy o zřízení věcného břemene - středotlaký plynovod a plynovodní přípojka v Havlíčkově Brodě
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zřízení věcného břemene práva uložení plynovodu a vstupu na pozemek pro plynofikaci SOU technického-Chotěboř, pracoviště U Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod.
Kraj Vysočina je investorem stavby "Plynofikace SOU technického-Chotěboř, pracoviště u Sv. Jána 3612, Havlíčkův Brod". Tato stavba je zrealizována (byla zahrnuta do přílohy M1 rozpočtu kraje, která rozepisuje položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství) a v současné době probíhá kolaudační řízení. Uvedená stavba má charakter středotlakého plynovodu. Na základě usnesení č. 1289/27/2006/RK ze dne 11. 9. 2006 bude uzavřena nájemní smlouva mezi Vysočinou a Východočeskou plynárenskou, a.s., na základě které se VČP stane provozovatelem STL plynovodu i přípojky.
Pro zajištění provozu je třeba zřídit věcné břemeno, které zajistí právo uložení STL plynovodu a přípojky a právo vstupu za účelem oprav a údržby uvedeného zařízení.
Na náklad kraje byl vyhotoven GP č. 5297-1232/2006, který vyznačuje uložení STL plynovodu a přípojky do pozemků. Uložení se týká pozemků par. č. 1817/1, 1817/4 - oba vedeny na LV 5808 pro uvedené k. ú. a obec a pozemku par. č. 2381, vedeného na LV 1852 pro k. ú. a obec Havlíčkův Brod. Vlastníkem dle LV 5808 je Zetor, a.s., vlastníkem dle LV 1852 je ZETOR, s.p., Brno, státní podnik "v likvidaci". S firmou Zetor, a.s. je předběžně dohodnuto, že takto poskytnuté právo věcného břemene bude poskytnuto za cenu 1 000,- Kč. Likvidátor firmy ZETOR, s.p., Brno, státní podnik "v likvidaci" požaduje cenu 3 000,- Kč.
Návrh řešení Vzhledem k nutnosti řešit možnost užívat STL a plynovodní přípojku navrhuje OM aby rada kraje rozhodla o uzavření smluv o zřízení věcného břemene, které by zajistilo právo uložení STL plynovodu a přípojky do výše uvedených pozemků a právo vstupování na tyto pozemky za účelem údržby a oprav.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky do pozemků par. č. 1817/1, 1817/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5297-1232/2006 a v právu vstupování na tyto pozemky za účelem údržby a oprav stavby a zařízení mezi oprávněným z věcného břemene Vysočinou se sídlem v Jihlavě a povinným z věcného břemene Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, IČO 46346074 za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč;
* uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky do pozemku par. č. 2381 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5297-1232/2006 a v právu vstupování na tento pozemek za účelem údržby a oprav stavby a zařízení mezi oprávněným z věcného břemene Vysočinou se sídlem v Jihlavě a povinným z věcného břemene ZETOR, s. p., Brno, státní podnik "v likvidaci" ,se sídlem Trnkova 111, okres Brno-město, PSČ 63200 IČO 00009946 za jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz