Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-12

RK-31-2006-12.doc  RK-31-2006-12pr1.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-31-2006-12
NázevKoupě nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Jednou z připravovaných staveb je stavba "II/405 Brtnice - Zašovice". Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Jedná se o rekonstrukci silnice II/405, která řeší výškovou i směrovou přeložku stávající trasy silnice. Celková délka rekonstrukce je 4870 m. V začátku úseku navazuje rekonstrukce na stávající silnici II/405 za stoupáním za městem Brtnice. Konec rekonstrukce je před obcí Zašovice.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou, za ceny stanovené dohodou odpovídajícím cenám pro výkupy pozemků pod silnicemi za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a cenu lesů a porostů stanovenou podle tohoto předpisu. V případě vlastnictví pozemků obcí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se bude jednat o darování pozemků. Pozemky ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Pozemkového fondu ČR budou převedeny po dokončení stavby.
V katastrálním území Brtnice je nutné v rámci rekonstrukce silnice II/405 vykoupit stavbu zemědělské stodoly na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565. Stavba stodoly je ve spoluvlastnictví Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice" v katastrálních územích Brtnice, Rychlov u Kněžic, Víska u Kněžic, Nová Brtnice a Zašovice za ceny stanovené dohodou odpovídajícím cenám pro výkupy pozemků pod silnicemi za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tj. v katastrálním území Brtnice za cenu 33 Kč/m2, v katastrálním území Rychlov u Kněžic a Víska u Kněžic za cenu 23 Kč/m2, v katastrálním území Nová Brtnice a Zašovice za cenu 21 Kč/m2) a cenu lesů a porostů stanovenou podle tohoto předpisu.
V případě pozemků ve vlastnictví obcí se bude jednat o darování pozemků. Pozemky ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových budou převedeny bezúplatně po dokončení stavby "II/405 Brtnice - Zašovice".
Odbor majetkový dále navrhuje schválit vykoupení stavby zemědělské stodoly na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové.
Celkové náklady na koupi nemovitých věcí jsou vyčísleny na 1 792 095,- Kč.
Rozhodnutí nabytí nemovitých věcí do vlastnictví kraje je ve smyslu § 36 odst.1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou pravomocí zastupitelstva.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-31-2006-12, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
* koupit stavbu zemědělské stavby na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz