Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-13

RK-31-2006-13.doc  RK-31-2006-13pr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-31-2006-13
NázevNabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa. Stavba byla dokončena a předána do užívání. Tato stavba se dotýká pozemků v katastrálním území Vlčatín a Oslavička. Na základě usnesení 056/02/2003/ZK ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2003, které se konalo dne 31. 3. 2003 byly s vlastníky stavbou silnice dotčených pozemků uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách. V současné době proběhlo zaměření skutečného provedení stavby silnice a vyhotovení geometrických plánů, na základě kterých je třeba přistoupit k vypořádání závazků vzešlých ze smluv o budoucích kupních smlouvách a zastavěné pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu RK-31-2006-13, př. 1 od původních vlastníků vykoupit (dohodnutá kupní cena vycházející z uzavřených smluv o budoucích kupních smlouvách bude v případě původního vlastníka Marie Konečné 40,- Kč/m2 a v případě všech ostatních vlastníků 30,- Kč/m2). V případě pozemků ve vlastnictví obcí Oslavice a Vlčatín budou uzavřeny darovací smlouvy.
Návrh řešení OM navrhuje k zajištění plynulého majetkoprávního vypořádání doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí pozemků do vlastnictví kraje zastavěných stavbou silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa v rozsahu a a za ceny od vlastníků dle materiálu RK-31-2006-13, př. 1 a porosty za cenu podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě pozemků ve vlastnictví obcí Oslavička a Vlčatín navrhuje OM doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o přijetí daru.
Celkové náklady na koupi pozemků jsou vyčísleny na 1 105 610,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí a darem pozemky zastavěné stavbou silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-31-2006-13, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz