Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-42

RK-31-2006-42.doc  RK-31-2006-42pr1.doc  RK-31-2006-42pr2.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-31-2006-42
NázevZásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
Zpracoval D. Vichr
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuPro rok 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina poskytnutí dotace obcím do 1500 obyvatel v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "POVV") dle Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina schválených Zastupitelstvem kraje Vysočina dne 29.11.2005 usnesením č. 526/08/2005/ZK. (Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-08-2005-62, př. 1 a vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-08-2005-62, př. 2).
Tyto Zásady bylo později doplněny o dodatek č.1, který umožňoval obcím, které byly postiženy živelní pohromou převod dotace na poškozený majetek. Tento dodatek byl schválen dne 16.5.2006 usnesením č. 0242/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje Schvaluje Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-03-2006-49, př. 2).

Obsahem Zásad POVV pro rok 2006 byly pouze "obecní projekty" a žadatelé mohly být tedy pouze obce. O tom, která obec dotaci obdrží, již nebylo rozhodováno dle předem daných kritérií a dotaci obdržela každá obec, která předložila žádost v souladu se Zásadami. V případě převisu požadovaných podpor nad objemem alokovaných prostředků (v rozpočtu pro rok 2006 bylo vyčleněno 69 mil. Kč, stejná částka je navrhována i pro rok 2007) se mohla maximální poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovanou výši 104.000,- Kč. Garantovaná částka vycházela z předpokladu, že požádají všichni potenciální žadatelé (661 obcí do 1500 obyvatel). Po vyhodnocení administrativního souladu Odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností, které sbírají žádosti, byl seznam projektů navržených k dotaci předložen ke schválení Radě kraje Vysočina a následně i Zastupitelstvu kraje Vysočina.
V roce 2006 se sešlo celkem 570 žádostí a maximální přiznaná dotace byla stanovena na 127.000,- Kč. Obdobný počet žádostí je předpokládán i v roce 2007.

Pro rok 2007 byly ve Výboru regionálního rozvoje diskutovány úpravy Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
Návrh řešení Znění navrhovaných Zásad pro rok 2007 je obsahem materiálu RK-31-2006-42, př. 1. Součástí Zásad je i formulář žádosti. Podmínky poskytnutí podpory jsou obsaženy ve vzoru smlouvy o poskytnutí podpory podle materiálu RK-31-2006-42, př. 2.
Jedinou významnou změnou, pokud nepočítáme zapracování dodatku č.1 přímo do Zásad, je návrh, aby u obcí, které byly oceněny čestným uznáním v soutěži Vesnice roku 2006 nebyla v případě převisu krácena dotace (maximálně možná požadovaná dotace je 140.000,- Kč). Tyto obce byly oceněny krajskou komisí v soutěži Vesnice roku 2006, ale neobdržely na rozdíl od obcí oceněných stuhami příp. diplomy žádný finanční či věcný dar z krajského rozpočtu a nemohou rovněž požádat o dotaci ze státního POV (obce oceněné stuhami mají možnost získat dotaci až 400.000,- Kč). Odbor regionálního rozvoje doporučuje tímto způsobem odměnit úspěšné obce v rámci soutěže Vesnice roku 2006 a to jako podporu příkladů dobré praxe při obnově venkova. Jednalo by se celkem o 8 obcí.
Ostatní změny jsou spíše formálního charakteru.
Termín podávání žádostí je stanoven na 1.12. 2006 až 31.1.2007.
Všechny úpravy Zásad jsou zpracovány ve změnovém režimu.
StanoviskaStanovisko odboru kontroly:
Bez připomínek.

Stanovisko odboru ekonomického:
Bez připomínek.

Stanovisko výboru regionálního rozvoje:
Změny v Zásadách byly diskutovány na zasedání Výboru regionálního rozvoje dne 21.9.2006. Konečné stanovisko VRR k Zásadám bude doplněno před zasedáním ZK.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
* Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-31-2006-42, př. 1;
* vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-31-2006-42, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz