Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-24

RK-31-2006-24.doc  RK-31-2006-24pr1.doc  RK-31-2006-24pr2.doc  RK-31-2006-24pr3.doc  RK-31-2006-24pr4.doc  RK-31-2006-24pr5.doc  RK-31-2006-24pr6.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-31-2006-24
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje na svém jednání dne 27. 7. 2004 přijalo usnesení č. 272/04/2004/ZK, ve kterém: "schvaluje
* záměr kraje Vysočina vyhlásit grantové schéma v rámci opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání OP RLZ;
* závazek kraje Vysočina zabezpečit financování grantového schématu v rámci opatření 3.3 OP RLZ v programovacím období 2004 až 2006 z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu."
V rámci grantového schématu byly již vyhlášeny 3 výzvy a gestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) přijal celkem 62 žádostí o finanční podporu z OP RLZ. Zastupitelstvo kraje schválilo k podpoře celkem 18 žádostí o finanční podporu, dalších 11 projektů navrhla rada kraje dne 17. 10. 2006 (usnesení č. 1431/30/2006/RK) zastupitelstvu kraje ke schválení na nejbližším jednání dne 7. 11. 2006, a to s plným vyčerpáním alokace pro výzvu č. 3. V případě, že zastupitelstvo kraje schválí navržené projekty k podpoře, bude vyčerpána celková finanční částka určená pro grantové schéma k realizaci projektů, tj. 49 711 000,- Kč.
Celková finanční částka pro grantové schéma (53 451 781,- Kč) obsahuje i finanční prostředky na financování administrace grantového schématu (celkem 3 740 781,- Kč). Pro tyto finanční prostředky byl gestorem grantového schématu vypracován a radou kraje (usnesení č. 0753/20/2005/RK: "Rada kraje schvaluje podání žádosti o finanční podporu z OP RLZ na projekt Administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání dle materiálu RK-20-2005-10, př. 1") a řídícím orgánem schválen projekt "Administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání".
Dne 18. 10. 2006 obdržel gestor grantového schématu e-mailem od řídícího orgánu (MPSV) Metodický dopis č. 9 "Použití finančních prostředků OP RLZ původně určených na administraci grantového schématu na financování grantových projektů" (materiál RK-31-2006-24, př. 1). Dle tohoto dopisu je potřeba využít veškeré finanční prostředky určené pro realizaci projektu "Administrace grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" buď na financování grantových projektů v rámci grantového schématu kraje nebo umožnit využití prostředků v rámci opatření (tj. vrátit prostředky řídícímu orgánu k přerozdělení).
Návrh řešení Varianta A:
Protože v zásobníku projektů nejsou projekty, které by mohly být financovány z uvolněných prostředků, je jedinou cestou k vyčerpání prostředků v rámci grantového schématu v souladu s metodickým pokynem vyhlášení Výzvy č. 4 k průběžnému předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálů RK-31-2006-24, př. 2, RK-31-2006-24, př. 3, RK-31-2006-24, př. 4, RK-31-2006-24, př. 5 a RK-31-2006-24, př. 6. Výzvu vyhlašuje rada kraje.
Vzhledem ke skutečnosti, že od vyhlášení výzvy dne 24. 10. 2006 by proces administrace grantových projektů (zveřejnění výzvy, příjem žádostí, kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, věcné hodnocení projektů hodnotící komisí a jednání výběrové komise) musel být uskutečněn během 4 týdnů (do 22. 11. 2006, kdy je potřeba zaslat materiály pro přípravné jednání rady kraje na jednání zastupitelstva kraje), případně 5 týdnů (do 27. 11. 2006, kdy je potřeba zaslat materiály do poslední rady kraje před jednáním zastupitelstva kraje), nedoporučuje OŠMS tuto variantu ke schválení z důvodu extrémně krátkého termínu pro předkládání projektů a administraci výzvy tak, aby byly smlouvy s úspěšnými žadateli uzavřeny do 31. 12. 2006. Kromě mimořádně krátkého období na realizaci 4. výzvy by rovněž došlo ke kumulaci s administrací výsledků 3. výzvy grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (výsledky budou projednávány v zastupitelstvu kraje 7. 11. 2006) a s příjmem žádostí a kompletním hodnotícím procesem 4. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006 (ukončení příjmu žádostí 25. 10. 2006). V obou případech musí být smlouvy s úspěšnými žadateli uzavřeny rovněž do konce roku 2006. Současně probíhá průběžně kontrola žádostí o platbu již dříve schválených projektů. Administrací 4. výzvy by tak došlo k výraznému zvýšení rizika chybovosti a neplnění termínů stanovených v dokumentaci.

Varianta B:
OŠMS navrhuje radě kraje nevyhlašovat další výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z důvodu krátkého termínu pro předkládání projektů a administraci výzvy a schválit uvolnění nevyčerpaných prostředků řídícímu orgánu k dalšímu využití. Dle telefonické domluvy s pracovníkem MPSV je možné zaslat řídícímu orgánu dopis s popsáním důvodů pro nevyhlášení další výzvy a přenechat nevyužitou finanční částku k využití jinými subjekty.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníVarianta A:
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu č. 4 k průběžnému předkládání grantových projektů do grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů dle materiálů RK-31-2006-24, př. 2, RK-31-2006-24, př. 3, RK-31-2006-24, př. 4, RK-31-2006-24, př. 5 a RK-31-2006-24, př. 6.

Varianta B:
Rada kraje
schvaluje
uvolnění nevyužitých prostředků grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání ve výši 3 740 781,- Kč pro další použití Řídícímu orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů;
pověřuje
OŠMS připravit dopis Řídícímu orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, ve kterém bude uvedeno stanovisko rady kraje nevyhlašovat další výzvu, a to z důvodu příliš krátkého termínu pro výběr a nasmlouvání grantových projektů, a uvolnit nevyužité finanční prostředky pro další použití Řídícímu orgánu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Odpovědnost OŠMS
Termín říjen 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz