Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-45

RK-31-2006-45.doc  RK-31-2006-45pr6.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-31-2006-45
NázevZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
Zpracoval M. Kršňáková, T. Čihák, M. Svatoňová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 20. 09. 2005 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 č. 15-05 (usnesení č. 0392/06/2005/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004-2006" dle materiálu ZK-06-2005-44, př. 1.) (dále jen "Zásady č. 15-05"). Tyto Zásady navazují na Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 č. 1-04, které se setkaly ze strany žadatelů s velkým úspěchem (bylo přijato 40 žádostí v celkovém finančním objemu 904 995,- Kč). Seznam žadatelů o podporu v rámci Zásad 1-04 je přílohou č. RK-31-2006-45-př.1 tohoto materiálu. V roce 2005 se kraj se rozhodl pokračovat v této podpoře a částkou 2 100 000,- Kč motivovat předkladatele projektů do grantových schémat vyhlašovaných v kraji Vysočina k podávání a zpracovávání svých žádostí. Konkrétně se jedná o grantová schémata v rámci Společného regionálního operačního programu (Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - opatření 1.1, Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina - opatření 1.1, Grantové schéma na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina - podopatření 4.1.2, Grantové schéma na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina - podopatření 4.2.2, Grantové schéma na podporu sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 - opatření 3.2) a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (Grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání - opatření 3.3). Dle podmínek jednotlivých výzev mají žadatelé, kteří předložili svůj projekt v rámci dalších kol výzev do některého z výše jmenovaných grantových schémat a jejichž projekt splnil kriteria při kontrole formálních náležitostí, nárok na úhradu části nákladů (max. 48 %) na zpracování projektové žádosti, podkladů pro hodnocení finančního zdraví žadatele, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů CBA, analýzy nebo průzkumu poptávky a dokumentace k posouzení vlivu projektu na životní prostřední (EIA).
Žadatelé museli podat žádost o poskytnutí příspěvku na zpracování projektové dokumentace do 60 dnů od podání svého projektu do některého z šesti grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina. Této možnosti využilo v prvním kole Zásad č. 15-05 39 žadatelů (celkový finanční požadavek činil 573 027,20 Kč, finanční nárok - 546 987,20 Kč) - seznam žadatelů v rámci prvního kola Zásad č. 15-05 včetně finančních požadavků a nároků na podporu tvoří přílohu č. RK-31-2006-45, př. 2 tohoto materiálu. O poskytnutí finančního příspěvku na zpracování projektové dokumentace žadatelům v rámci prvního kola Zásad č. 15-05 bylo rozhodnuto usnesením Rady kraje Vysočina č. 0638/14/2006 RK (Rada kraje rozhoduje·poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2006-41, př. 3 a ve výši uvedené v materiálu RK-14-2006-41, př. 3 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě;·poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-14-2006-41, př. 5;doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout:·poskytnutí dotace subjektům uvedeným v materiálu RK-14-2006-41, př. 4 a ve výši uvedené v materiálu RK-14-2006-41, př. 4 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě;poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-14-2006-41, př. 5. )(projekty do 200 000,- Kč) a usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0241/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje rozhoduje poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 a ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2006-48, př. 3 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu ZK-03-2006-48, př. 4). (projekty nad 200 000,- Kč).
V rámci druhého kola Zásad č. 15-05 bylo přijato 22 žádostí. Celkový finanční požadavek činí 450 892 Kč, finanční nárok - 383 289 Kč. Celkový seznam žadatelů tvoří přílohu č. RK-31-2006-45-př. 3 tohoto materiálu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje poskytnout všem 22 žadatelům příspěvek na zpracování projektové dokumentace k žádostem do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina, a to na základě předložených dokladů. V 13 případech mají žadatelé nárok na jimi požadovanou podporu v plné výši, v 9 případech byla požadovaná podpora upravena dle doložených podkladů a dle podmínek Zásad č. 15-05.
Pro úhradu části nákladů spojených s vypracováním projektové dokumentace pro žádosti předložené do dalších kol výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina je v rozpočtu ORR v kapitole regionální rozvoj, ORJ 9000, paragraf 3699 alokována částka 1 553 012,80Kč.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši do 200 000,- Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce je dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomocí rady kraje. Seznam žadatelů, na které se vztahuje tato podmínka, je uveden v materiálu RK-31-2006-45, př. 4.
Vzhledem k tomu, že žadatelům uvedeným v materiálu RK-31-2006-45, př. 5 již v letošním roce byla krajem Vysočina poskytnuta dotace v hodnotě nad 200 000,- Kč, je rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazenou pravomocí zastupitelstva kraje.
Návrh smlouvy upravující podmínky čerpání dotace je přílohou č. 6 tohoto materiálu.
StanoviskaEkonomický odbor.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-31-2006-45, př. 4 ve výši uvedené v materiálu RK-31-2006-45, př. 4 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-31-2006-45, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu
RK-31-2006-45, př. 5 a ve výši uvedené v materiálu RK-31-2006-45, př. 5 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-31-2006-45, př. 6.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz