Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-19

RK-31-2006-19.doc  RK-31-2006-19pr1.xls
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-31-2006-19
NázevZměna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
Zpracoval I. Rezničenková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuPočátkem měsíce října proběhla konzultace s jednotlivými správci finančních prostředků rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006, a to v souvislosti s nedostatečným čerpáním na některých kapitolách.

Nižší čerpání je způsobeno zejména následujícími třemi faktory :

1) upřesněním plánovaných potřeb finančních prostředků v jednotlivých kapitolách rozpočtu kraje na rok 2006;
2) skutečností, že na některých paragrafech se předpokládá čerpání finančních prostředků až v závěru roku;
3) změnou objektivních podmínek, za nichž měly být výdaje na některých paragrafech uskutečněny.

Ekonomický odbor zastává stanovisko, že rozpočtované finanční prostředky, u kterých je už nyní zřejmé, že nebudou na daných paragrafech vyčerpány, je vhodné ponížit, aby nedocházelo k případnému neefektivnímu čerpání finančních prostředků v závěru roku.
Návrh řešení Celková částka, kterou je možné z jednotlivých kapitol odebrat činí 122 240 tis. Kč. Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit přesun těchto nevyčerpaných prostředků z rozpočtu jednotlivých kapitol do Fondu strategických rezerv. Tyto finanční prostředky mohou být v příštím období použity zejména na krytí finančních potřeb kraje spojených s realizací grantových schémat a individuálních projektů.
StanoviskaNávrh na rozpočtové opatření zpracoval ekonomický odbor.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 122 240 tis. Kč dle materiálu RK-31-2006-19, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín listopad 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz