Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-16

RK-31-2006-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-31-2006-16
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů ve znění pozdějších předpisů, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od společnosti Jemnická Stavba, a.s. žádost o odprodej pozemku par. č. 2188/2 v k. ú. a obci Jemnice, který by společnost využila k rozšíření areálu. Zmíněný pozemek Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice vede na listu vlastnictví č. 1400 pro uvedené k. ú. a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč.
Pozemek par. č. 2188/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.623 m2 je zastavěn vyřazeným tělesem silnice II/410 a nachází se před zaploceným areálem žadatele. Nové těleso silnice II/410 dnes vede o několik metrů vedle.
Na základě šetření na místě samém se zjistilo, že v areálu se nachází více firem. Dále OM zjistil, že požadovaným pozemkem vede středotlaký plynovod. Proto byla Jihomoravská plynárenská, a. s., vyzvána, aby na OM doložila geometrický plán na zaměření věcného břemena na zmíněný plynovod. Dále byl vyzván žadatel, aby vyhotovil geometrický plán na zaměření části pozemku par. č. 2188/2, která se nachází pouze před jeho částí areálu, s tím, že vjezd zůstane ve vlastnictví kraje, který jej později převede do vlastnictví města Jemnice.
Jihomoravská plynárenská, a. s., dodala GP č. 1488-151/2004 a usnesením ze dne
5. 9. 2006 rada kraje schválila zřízení věcného břemena vedení a provozování stavby středotlakého plynovodu v pozemku par. č. 2188/2 a s tím spojeného práva vstupu a vjezdu na uvedený pozemek. V současné době je smlouva o zřízení věcného břemene na podpisu u Jihomoravské plynárenské, a. s.
Jemnická Stavba, a. s., dodala GP č. 1549-1991/2006, kterým došlo k rozdělení pozemku par. č. 2188/2 v k. ú. a obci Jemnice na pozemky par. č. 2188/2, par. č. 2188/5 a par. č. 2188/6. Pozemek par. č. 2188/5 se nachází před areálem žadatele, druhé dva pozemky jsou před areály jiných firem a před vjezdy do těchto areálů.
Usnesením č. 1320/28/2006/RK ze dne 19. 9. 2006 a 21. 9. 2006 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr prodeje dle GP č. 1549-1991/2006 nově odděleného pozemku par. č. 2188/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Jemnice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
Zveřejnění záměru proběhlo ve dnech 26. 9. 2006 až 27. 10. 2006. Žadateli byl zaslán návrh kupní smlouvy, se kterým vyslovil souhlas. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1219-115/2006 ve výši 30 000,- Kč, tj. cca 50,- Kč/m2, což je cena v místě a čase obvyklá. Cena zjištěná byla stanovena ve výši 21 590,- Kč, tj. cca 36,- Kč/m2.
Návrh řešení Protože pozemek nejde jinak využít (nachází se mezi nově vybudovanou trasou silnice II/410 a zaploceným areálem žadatele), navrhuje OM, na základě článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, přímý prodej dle GP č. 1549-1991/2006 nově odděleného pozemku par. č. 2188/5 v k. ú. a obci Jemnice do vlastnictví Jemnické Stavby, a.s., a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 30 000,- Kč.
V případě schválení prodeje pozemku a po podpisu smluvních stran budou všechna vyhotovení kupní smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se kupní smlouva stane účinnou.
Převáděný pozemek bude dodatkem zřizovací listiny vyjmut ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč.
Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o prodeji pozemku par. č. 2188/5.
StanoviskaUsnesením č. 1320/28/2006/RK ze dne 19. 9. 2006 a 21. 9. 2006 rozhodla rada kraje zveřejnit záměr prodeje dle GP č. 1549-1991/2006 nově odděleného pozemku par. č. 2188/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Jemnice na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina.
ODSH souhlasí s prodejem pozemku.
SÚS Třebíč souhlasí s prodejem pozemku.
Dle stanoviska městského úřadu ze dne 21. 5. 2004 nemá město o prodávaný pozemek zájem
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat dle geometrického plánu č. 1549-1991/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2188/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jemnická Stavba, a. s., se sídlem Jemnice, U černého mostu 773, okres Třebíč, PSČ 67531, IČO 25569554 za kupní cenu 30 000,- Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz