Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 31/2006

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 31/2006, které se konalo dne 24. 10. 2006 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2006
Přítomno 8 členů rady – viz prezenční listina ze dne 24. 10. 2006.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost P. Hájka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
51. Souhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč;
52. Stavba rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Příseka, informace;
53. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS;
54. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 30/2006
 2. Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
 3. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
 4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 5. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
 6. Smlouvy o zřízení věcného břemene - středotlaký plynovod a plynovodní přípojka v Havlíčkově Brodě
 7. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov"
 8. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
 9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 10. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 11. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 12. Koupě nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice".
 13. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
 14. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 15. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
 17. Nabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
 18. III/11244 Pavlov - odvodnění, návrh na rozpočtové opatření
 19. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
 20. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
 22. Týden vzdělávání dospělých
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - výukové CNC pracoviště pro Střední školu Pelhřimov
 24. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
 25. Změny ve školském rejstříku
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 28. Úpravy sítě škol a školských zařízení
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
 30. Poskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX
 31. Smlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod na financování gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 32. Lékařská služba první pomoci
 33. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
 34. Žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace
 35. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
 36. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
 37. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
 40. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
 41. Návrh na předání věcného daru
 42. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
 43. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
 44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
 45. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
 46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
 48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
 49. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
 50. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006
 51. Souhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
 52. Stavba rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Příseka, informace
 53. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
 54. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
 55. Rozprava členů rady
Usnesení 1484/31/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 30/2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1485/31/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
 • navýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, o účelovou dotaci z MŠMT ČR ve výši 2 368 tis. Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2006;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2006-21, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2006-21, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-21.doc, RK-31-2006-21, př. 1, RK-31-2006-21, př. 2, RK-31-2006-21, př. 3

22. Týden vzdělávání dospělých
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel M. Vystrčil. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1486/31/2006/RK
Rada kraje
přehled aktivit navržených k realizaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-31-2006-22, př. 1upr1;
schvaluje
spoluúčast kraje na financování aktivit Týdne vzdělávání dospělých v celkové výši maximálně do do 100 000,- Kč;
pověřuje
OŠMS předložit radě kraje návrh na poskytnutí dotací konkrétním realizátorům akcí po skončení Týdne vzdělávání dospělých na základě předložených zpráv a vyúčtování.
odpovědnost: OŠMS
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-22.doc, RK-31-2006-22, př. 1, RK-31-2006-22, př. 2

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - výukové CNC pracoviště pro Střední školu Pelhřimov
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1487/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci Střední škole Pelhřimov, IČ 14450470 ve výši 4 000 000 Kč za účelem realizace výukového CNC pracoviště dle materiálu RK-31-2006-23;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství spočívající ve zvýšení § 3123 - Střední odborná učiliště a učiliště (položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku 4 000 000 Kč s určením pro Střední školu Pelhřimov při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím) o tutéž částku 4 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele investiční dotace u Střední školy Pelhřimov o částku 4 000 000 Kč za účelem realizace výukového CNC pracoviště dle materiálu RK-31-2006-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Střední školy Pelhřimov
termín: 20. prosince 2006
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-23.doc

24. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, sdělili radě kraje nově vzniklé skutečnosti k předloženému návrhu. Projednávání se zúčastnil K. Ženíšek, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Na základě tohoto sdělení se rada kraje s předkladateli shodli materiál odložit na příští jednání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-24.doc, RK-31-2006-24, př. 1, RK-31-2006-24, př. 2, RK-31-2006-24, př. 3, RK-31-2006-24, př. 4, RK-31-2006-24, př. 5, RK-31-2006-24, př. 6

25. Změny ve školském rejstříku
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k navrhovanému záměru změn ve školském rejstříku. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ženíšek, pracovník tohoto oddělení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1488/31/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanoviska OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než krajem Vysočina označeným v materiálu RK-31-2006-25, př. 1 kódy 18A, 21A, 21B,C,D, 22A, 22B, 24A,B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu RK-31-2006-25, př. 1 kódy 1A, 1F, 1B,C,D, 1E, 1G, 2A, 2B, 3A,B, 3D, 4A, 5A, 5C, 5B, 5D,E, 5G, 6A, 6B,C, 6D, 6E, 7A, 7C, 8A, 8B, 9A,B, 9C, 10A, 10B, 11B, 11C, 12A, 12B,E, 12C,D,F, 12G, 12H,I,J,K, 13A,B,C, 13E,F, 13G, 13H,I, 13J, 14A, 14B, 16A, 16B, 16C,D,E,F,G,H,I,J, 19A, 19B, 20A,B, 20C, 23A,B, 25A, 25B,C,D, 25E,F,G,H,I,J,K.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2006 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-25.doc, RK-31-2006-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina na mapování letních táborů pro GIS
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, informovali radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje se souhlasem předkladatelů materiál odložila.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-26.doc, RK-31-2006-26, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Burda, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1489/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, občanským sdružením v celkové finanční výši 43 050 Kč na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-31-2006-27, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-27.doc, RK-31-2006-27, př. 1, RK-31-2006-27, př. 2, RK-31-2006-27, př. 3, RK-31-2006-27, př. 4

28. Úpravy sítě škol a školských zařízení
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované záměry na úpravy sítě škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, a K. Ženíšek, pracovník tohoto oddělení. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1490/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit záměry označené kódy 1A a 3A v materiálu RK-31-2006-28, př. 1upr1;
ukládá
 • OŠMS připravit návrhy na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina uvedených v záměrech označených kódy 1A a 3A v materiálu RK-31-2006-28, př. 1upr1 nejpozději ke dni 1. 1. 2008, pokud zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměry;
 • OŠMS znovu projednat situaci v Domově mládeže a Školní jídelně Jihlava.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2006 informovat příslušné školy a školská zařízení
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-28.doc, RK-31-2006-28, př. 1, RK-31-2006-28, př. 2, RK-31-2006-28, př. 3

51. Souhlas se stavbou hřiště, uzavřením nájemní smlouvy SPŠ Třebíč
Ze zasedání rady kraje se omluvila M. Matějková. Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s dopracovaným návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením nájemní smlouvy. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1491/31/2006/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč s Horáckým fotbalovým klubem Třebíč za účelem vybudování stavby „Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace – Třebíč“, dle materiálu RK-31-2006-51, př. 3;
 • se stavbou „Fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace – Třebíč“, jejímž investorem bude Horácký fotbalový klub Třebíč, na části pozemku parcely č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, za dodržení podmínek obsažených v nájemní smlouvě na pronájem části pozemku parcely č. st. 5673/2 v obci a k. ú. Třebíč, dle materiálu RK-31-2006-51, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, odbor majetkový
termín: 30. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-51, RK-31-2006-51, př. 1, RK-31-2006-51, př. 2, RK-31-2006-51, př. 3, RK-31-2006-51, př. 3a

31. Smlouva o dotaci od Města Havlíčkův Brod na financování gamakamery pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložily radě kraje ke schválení zmíněný návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1492/31/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Havlíčkův Brod uzavřenou mezi smluvními stranami Městem Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 00267449, jako poskytovatelem dotace, krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ 70890749, jako zřizovatelem konečného příjemce a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, se sídlem Husova 2624, Havlíčkův Brod, IČ 00179540, jako konečným příjemcem dotace na pořízení technologie gamakamery SPECT/CT dle materiálu RK-31-2006-31, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
termín: 31. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-31.doc, RK-31-2006-31, př. 1

32. Lékařská služba první pomoci
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podaly radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladateli shodli materiál odložit k dopracování.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-32.doc, RK-31-2006-32, př. 1, RK-31-2006-32, př. 2, RK-31-2006-32, př. 3, RK-31-2006-32, př. 3a, RK-31-2006-32, př. 4, RK-31-2006-32, př. 5, RK-31-2006-32, př. 6, RK-31-2006-32, př. 7, RK-31-2006-32, př. 8

02. Darování pozemku v k. ú. a obci Pacov
Ze zasedání rady kraje se omluvil M. Vystrčil. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darovat pozemek v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1493/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dle GP č. 1304-24/2006 nově odděleného pozemku par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov, odděleného z pozemku par. č. 2559/2, na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat dle GP č. 1304-24/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2559/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 472 m2 v k. ú. a obci Pacov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Padov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-02.doc

03. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o koupi pozemků v k. ú. a obci Vyklantice do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1494/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-03.doc

04. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu prodat pozemek v k. ú. a obci Lidmaň daným žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1495/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-04.doc

05. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1496/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0279/04/2006/ZK;
 • rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-31-2006-05, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina za těchto podmínek:
  • Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti řádně pečovat a využívat je výhradně s provozem komunikace;
  • Nabyvatel nebude nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat třetím osobám;
  • Nabyvatel nemovitosti nezcizí, s výjimkou případu uzavření směnné smlouvy při majetkoprávním vypořádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. Nabyvatel nezřídí k nemovitostem zástavní právo;
  • Toto vše po dobu nejméně 10 let od vzniku vlastnického práva nabyvatele;
  • Za porušení shora uvedených závazků, nebo některého z nich, je nabyvatel povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových částku odpovídající ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjištěnou znaleckým posudkem podle cenového předpisu platného v době porušení závazku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-05.doc, RK-31-2006-05, př. 1, RK-31-2006-05, př. 2

06. Smlouvy o zřízení věcného břemene - středotlaký plynovod a plynovodní přípojka v Havlíčkově Brodě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k výše uvedenému návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1497/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky do pozemků par. č. 1817/1, 1817/4 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5297-1232/2006 a v právu vstupování na tyto pozemky za účelem údržby a oprav stavby a zařízení mezi oprávněným z věcného břemene Vysočinou se sídlem v Jihlavě a povinným z věcného břemene Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111, IČO 46346074 za jednorázovou úhradu ve výši 1 000,- Kč;
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení STL plynovodu a plynovodní přípojky do pozemku par. č. 2381 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5297-1232/2006 a v právu vstupování na tento pozemek za účelem údržby a oprav stavby a zařízení mezi oprávněným z věcného břemene Vysočinou se sídlem v Jihlavě a povinným z věcného břemene ZETOR, s. p., Brno, státní podnik "v likvidaci", se sídlem Trnkova 111, okres Brno-město, PSČ 63200 IČO 00009946 za jednorázovou úhradu ve výši 3 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-06.doc,

07. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1498/31/2006/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ZZS kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Pelhřimov" dodavateli AGOS stavební a.s. Pelhřimov, se sídlem Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 39356, IČO 46679626.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-07.doc

08. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu rozhodnout změnit usnesení 0399/07/2006/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1499/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-08.doc

09. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1500/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcných břemen s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-31-2006-09, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-09.doc, RK-31-2006-09, př. 1

10. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému doporučení zastupitelstvu rozhodnout koupit pozemek v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1501/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-10.doc

11. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu rozhodnout změnit usnesení 0539/09/2005/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1502/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-11.doc

12. Koupě nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh na koupi nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1503/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky pro stavbu silnice "II/405 Brtnice - Zašovice" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-31-2006-12, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
 • koupit stavbu zemědělské stavby na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako par. č. st. 565 v katastrálním území Brtnice za dohodnutou cenu 100 000,- Kč od spoluvlastníků Marie Česnekové, Marie Fatrdlové a Ing. Miroslavy Jirákové do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-12.doc, RK-31-2006-12, př. 1

13. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující detaily k návrhu doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o nabytí pozemků do vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1504/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí a darem pozemky zastavěné stavbou silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny od vlastníků dle materiálu RK-31-2006-13, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-13.doc, RK-31-2006-13, př. 1

14. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k návrhu prodat nemovitý a movitý majetek v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-14.doc

15. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu prodat a darovat danému zájemci části pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-15.doc

16. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem prodat pozemek v k. ú. a obci Jemnice do vlastnictví dané společnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout prodat dle geometrického plánu č. 1549-1991/2006 nově oddělený pozemek par. č. 2188/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 602 m2 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Jemnická Stavba, a. s., se sídlem Jemnice, U černého mostu 773, okres Třebíč, PSČ 67531, IČO 25569554 za kupní cenu 30 000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-16.doc

17. Nabytí stavební objektů budovaných v rámci stavby I/38 Moravské Budějovice-obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrhovaném bezúplatném převodu výše uvedených stavebních objektů do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Ředitelství silnic a dálnic stavební objekty:
 • C 112 Přeložka silnice II/411;
 • C 113 Přeložka silnice III/4118;
 • C221 Propustek na silnici III/15226
v budoucnu vybudovaných v rámci stavby "I/38 Moravské Budějovice-obchvat" do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. listopadu 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-17.doc

18. III/11244 Pavlov - odvodnění, návrh na rozpočtové opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • realizovat odvodnění silnice III/112 v obci Pavlov v rozsahu projektové dokumentace vypracované firmou PROJEKT CENTRUM v.o.s., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov;
 • zařadit akci "III/11244 Pavlov - odvodnění" do přílohy M4, Investice v dopravě, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: prosinec 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-18.doc

52. Stavba rekonstrukce silnice II/405 Jihlava – Příseka, informace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1510/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-52

19. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s navrhovanou změnou schváleného rozpočtu kraje na rok 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1511/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 122 240 tis. Kč dle materiálu RK-31-2006-19, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-19.doc, RK-31-2006-19, př. 1

20. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí "Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006" dle materiálu RK-31-2006-20, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-20.doc, RK-31-2006-20, př. 1

54. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s žádostí obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout obci Dolní Heřmanice dotaci na řešení nepříznivé finanční situace dle materiálu RK-31-2006-54, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-54, RK-31-2006-54, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 13 095 000 Kč (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 12 995 000 Kč a položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 100 000 Kč) na zvláštní účet projektu ROWANet ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést konečný zůstatek na zvláštním účtu projektu ROWANet ve výši 18 695 629,29 Kč do Fondu strategických rezerv kraje;
 • snížit výdajů rozpočtu zvláštního účtu ROWANet § 3636 - Územní rozvoj ve výši 18 695 630 Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
odpovědnost: OI, OE
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-29.doc, RK-31-2006-29, př. 1, RK-31-2006-29, př. 2, RK-31-2006-29, př. 3

30. Poskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí finančních prostředků pro projekt SomtNet-MAX. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/31/2006/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení rozpočtu kapitoly Informatika, § 3636 - Územní rozvoj, položka 6121 - Budovy, haly a stavby o částku 476 tis. Kč s určením na výstavbu 15 m stožáru v katastrálním území Ořechov u Telče (vícenáklady projektu SomtNetMAX) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 476 tis. Kč dle materiálu RK-31-2006-30, př. 1.
odpovědnost: OI, OE
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-30.doc, RK-31-2006-30, př. 1, RK-31-2006-30, př. 2

33. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádal radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1516/31/2006/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Marii Černou a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a Ing. Jana Karase a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 5. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-33.doc

34. Žádost obcí Číchov a Chlum o pomoc při opravě místní komunikace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámil radu kraje s žádostí obcí Číchov a Chlum o pomoc při řešení opravy místní komunikace. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1517/31/2006/RK
Rada kraje
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství navrhnout způsob pomoci až po seznámení s výsledkem žádosti obce o poskytnutí výše dotace z ministerstva pro místní rozvoj v rámci Výzvy č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou".
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-34.doc, RK-31-2006-34, př. 1, RK-31-2006-34, př. 2, RK-31-2006-34, př. 3

35. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1518/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-31-2006-35upr1, př. 1upr1;
 • vydat rozhodnutí o sloučení Správy a údržby silnic Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava se Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod, Správou a údržbou silnic Pelhřimov, Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov, Správou a údržbou silnic Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-31-2006-35upr1, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 1. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-35.doc, RK-31-2006-35, př. 1, RK-31-2006-35, př. 2

37. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
K materiálu, který zpracoval odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, nebyly vzneseny žádné připomínky a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1519/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-31-2006-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-31-2006-37, př. 2;
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení žádost obce Věžná o finanční pomoc po povodni ze dne 26. června 2006. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, požádal předkladatel o stažení bodu z programu jednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-38.doc, RK-31-2006-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 135 000 Kč na studii proveditelnosti na stavbu mostu dle materiálu RK-31-2006-39;
 • schválit zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 135 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva, o  částku 135 000 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na studii proveditelnosti na stavbu mostu podle materiálu RK-31-2006-39.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-39.doc, RK-31-2006-39, př. 1

40. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006. Projednávání se zúčastnili P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1521/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2006 v celkové výši 2 410 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu RK-31-2006-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-40.doc, RK-31-2006-40, př. 1

41. Návrh na předání věcného daru
M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, upřesnili radě kraje návrh na předání věcného daru. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1522/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) poskytnout věcný dar v podobě slavnostního praporu se znakem kraje Vysočina a se znakem pěší roty aktivních záloh 191. strážního praporu, žerdě a stojanu na prapor v celkové pořizovací ceně 75 351 Kč., dle materiálu RK-31-2006-41, př. 1 a
ukládá
hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-31-2006-41.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 27. 10. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-41.doc, RK-31-2006-41, př. 1

49. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
M. Černá informovala radu kraje o předloženém návrhu. Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu. Projednávání se zúčastnili M. Kalivoda, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, pracovník oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1523/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 3. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-49.doc, RK-31-2006-49, př. 1, RK-31-2006-49, př. 2, RK-31-2006-49, př. 3

42. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, předložili radě kraje ke schválení návrh Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1524/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout schválit:
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-31-2006-42, př. 1;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-31-2006-42, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-42.doc, RK-31-2006-42, př. 1, RK-31-2006-42, př. 2

44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1525/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0061/01/2006/ZK příjemci podpory Miroslavu Kozákovi, Nádražní 371, 395 01 Pacov, IČ 63254336, ve výši 3.258.828,- Kč.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-44.doc

43. Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě ke schválení Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Bowlingové centrum Třebíč". Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1526/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zvýšit podporu poskytnutou usnesením č. 0247/03/2006/ZK příjemci YASHICA s. r. o., se sídlem Mikuláškova 529, 674 01 Třebíč, IČ 46980121, na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2965 ve výši 2.967.949,- Kč o částku 3.258.828,- Kč, tedy na 6.226.777,- Kč dle materiálu RK-31-2006-43, př. 1;
 • rozhodnout schválit Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Bowlingové centrum Třebíč" v rámci grantového schématu podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu RK-31-2006-43, př. 3upr1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 15. listopad 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-43.doc

45. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout žadatelům příspěvek na zpracování projektové dokumentace k žádostem do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina. Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-31-2006-45, př. 4 ve výši uvedené v materiálu RK-31-2006-45, př. 4 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-31-2006-45, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-31-2006-45, př. 5 a ve výši uvedené v materiálu RK-31-2006-45, př. 5 na úhradu části nákladů na zpracování projektové dokumentace k žádostem pro další kola výzev do grantových schémat vyhlášených krajem Vysočina za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat dle materiálu RK-31-2006-45, př. 6.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-45.doc, RK-31-2006-45, př. 6

46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhovaný seznam akcí, které byly hodnotitelskou komisí navrženy k podpoře. Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/31/2006/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-31-2006-46, př. 3;
 • schválit seznam akcí náhradních dle materiálu RK-31-2006-46, př. 4;
 • schválit seznam akcí nedoporučených k podpoře dle materiálu RK-31-2006-46, př. 5;
 • poskytnout podporu v plné výši uvedené v materiálu RK-31-2006-46, př. 3 příjemcům podpory uvedeným v materiálu RK-31-2006-46, př. 3 na realizaci akcí doporučených k podpoře uvedených v materiálu RK-31-2006-46, př. 3;
 • neposkytnout podporu příjemcům podpory uvedeným v materiálu RK-31-2006-46, př. 5 a realizaci akcí nedoporučených k podpoře uvedených v materiálu RK-31-2006-46, př. 5.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-46.doc

47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu vzít na vědomí přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů v Bruselu. Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout nabídku na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu RK-31-2006-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přijetí nabídky na zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království dle materiálu RK-31-2006-47, př. 1;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina dále jednat o podrobnostech případného zřízení stálé reprezentace kraje Vysočina ve společných prostorách domu regionů, Trone 60, Brusel, Belgické království, a pravidelně informovat Radu kraje Vysočina o výsledcích jednání.
odpovědnost: ORR, OHS
termín: 1. 4. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-47.doc, RK-31-2006-47, př. 1, RK-31-2006-47, př. 2

48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, E. Šteflová, pracovnice oddělení Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti, informovaly radu kraje o vypracování uvedeného projektu. Projednávání se zúčastnily L. Oháňková, pracovnice oddělení cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
schválit Žádost o projekt v rámci priority Technická pomoc 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko s názvem "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina";
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina k předložení Žádosti o projekt a povinných příloh dle materiálů RK-31-2006-48, př. 1, RK-31-2006-48, př. 2, RK-31-2006-48, př. 3 v rámci priority Technická pomoc 1 programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko s názvem "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" na Řídící výbor programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko;
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • vzít na vědomí předložení Žádosti o projekt "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" na Řídící výbor programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko;
 • rozhodnout schválit závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu "INTERREG IIIA CZ-AT v kraji Vysočina" v letech 2006 až 2007 ve výši 179 420 Kč (20% uznatelných nákladů) podle materiálu RK-31-2006-48, př. 1;
 • rozhodnout schválit převod finančních prostředků ve výši max. 897 100 Kč z Fondu strategických rezerv na nově zřízený bankovní účet s tím, že finanční prostředky budou převáděny na bankovní účet průběžně, dle potřeb čerpání finančních prostředků.
odpovědnost: ORR
termín: do 21.11. 2006 předloží žádost Řídícímu výboru programu INTERREG IIIA ČR-Rakousko, EO - do 30. 11. 2006 připravit smlouvu o zřízení zvláštního účtu, potvrzení o bezdlužnosti
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-48.doc, RK-31-2006-48, př. 1, RK-31-2006-48, př. 2, RK-31-2006-48, př. 3, RK-31-2006-48, př. 4

53. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
V. Kodet předložil radě kaje návrh na rezignaci a zvolení člena zmíněného výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/31/2006/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-53

36. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
K. Lisá, vedoucí oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje úpravu navrhovaného rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1532/31/2006/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v hodnotě 45 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006;
schvaluje
povýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 45 tis. Kč z důvodu poskytnutí věcného daru režisérovi filmu, kterému bude udělena Cena pro nejlepší český dokumentární film, při současném snížením snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 45 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 7. 11. 2006
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-31-2006-36.doc, RK-31-2006-36, př. 1, RK-31-2006-36, př. 2

50. Příprava zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006
Rada kraje projednala informativní materiál k zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2006. Schválené materiály ze zasedání rad kraje č. 28/2006 až 30/2006 budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva kraje č. 8/2006, které se bude konat dne 7. 11. 2006.
Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2006
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu
4. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci v projektu "M ( M - Mentoring a Magistrát"
5. Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
6. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obce Číchov na zhotovení studie proveditelnosti na opravu mostu
7. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
8. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
9. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - snížení rozpočtu kapitol
10. Žádost obce Dolní Heřmanice o poskytnutí finanční výpomoci
11. Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenná Lhota
12. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Dubenky
13. Koupě pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
14. Darování pozemků v k. ú. a obci Vyklantice
15. Prodej pozemků v k. ú. a obci Buřenice
16. Koupě pozemku v k. ú. a obci Buřenice
17. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
18. Koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
19. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
20. Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
21. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Třebíč
22. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jemnice
23. Darování pozemků v k. ú. a obci Bačice
24. Majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb v k. ú. Nové Veselí po ukončení stavby rekonstrukce silnice II/353 Nové Veselí - Bohdalov a změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
25. Koupě pozemků v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
26. Koupě pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí
27. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě
28. Prodej a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
29. Nabytí pozemků zastavěných stavbou "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace", obchvat obce Oslavička I. a II. etapa
30. Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/405 Brtnice - Zašovice"
31. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - výkup pozemků v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
32. Změna usnesení 0203/03/2006/ZK - prodej v k. ú. a obci Stáj
33. Změna usnesení 0212/03/2006/ZK - vzájemné darování nemovitostí v k. ú. a obci Třebíč
34. Změna usnesení 0399/07/2006/ZK - koupě pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
35. Zrušení usnesení 0279/04/2006/ZK a schválení bezúplatného nabytí pozemků
36. Příslib poskytnutí dotací na akce podpořené Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů)
37. Fond Vysočiny - změna alokace FV pro rok 2006
38. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací, které byly poškozeny povodní v březnu 2006
39. Žádost obce Strážek o finanční prostředky na opravy místních komunikací a kanalizace, které byly poškozeny povodní v červnu 2006
40. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
41. Sloučení příspěvkových organizací na úseku správy a údržby silnic kraje Vysočina
42. Nemocnice Jihlava - žádost o finanční prostředky z grantu EHP/Norsko
43. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2007
44. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akci reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945
45. Návrh na zvýšení podpory projektu reg. č. CZ.04.1.05/4.3.63.2/2965
46. Hodnocení akcí v rámci 3. výzvy Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
47. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
48. Informace o vypracování projektu Technické pomoci pro program INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko pro období 2004 - 2006
49. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina v programovacím období 2004 - 2006 - rozhodnutí o poskytnut
50. Návrh na vyhlášení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2006
52. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Jihlava v rámci "Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2006 - I. kolo"
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
54. Změna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
55. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - výsledky 3. výzvy
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2006 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2006
57. Změny ve školském rejstříku
58. Úpravy sítě škol a školských zařízení
59. Návrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006
60. Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
62. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT II
63. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě VI
64. FOND VYSOČINY - grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA VI."
65. Rezignace a volba člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
66. Rozprava členů zastupitelstva

55. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Kodet ukončil zasedání rady kraje č. 31/2006 s tím, že další zasedání se bude konat dne 31. 10. 2006, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 31/2006 dne 24. 10. 2006.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 10. 2006 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz