Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2013 - 03.09.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
03Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
04Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
05FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
06Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
07Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
08Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
09Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
10Podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
11Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
12Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013
13Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
14Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
15FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
16Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
17Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
18Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
19Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
20Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
21Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
22Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
23Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - přeložka plynárenského zařízení
24Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
25Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov - změna usnesení
26Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
28Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
30Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
31Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
32Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
33Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
34Smlouva o nájmu
35Vyřazení vozidel z majetku kraje
36Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
37Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah
38Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
39Změna názvu projektu
40Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
41Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
42Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
43Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
44Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
45Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
46Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
47Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
48Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
49Návrh na realizaci investiční akce Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
50Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
51Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
52Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku 2013
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů
54Prodej nemovitostí v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
55Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/339 Habrek - průtah a II/339 Vrbka - průtah
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz