Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-12

RK-28-2013-12.doc  RK-28-2013-12pr01.xls
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-28-2013-12
NázevNávrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje na základě zřizovacích listin zřizovatel.
U Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, došlo z důvodu nového projednání návrhu finančního plánu na rok 2013 (úprava plánovaných nákladů a projednání nové organizační struktury v příspěvkové organizaci) k posunutí termínu předložení návrhu finančního plánu na rok 2013. Důvodem byla vysoká očekávaná ztráta, kterou se v červenci podařilo v rámci dalšího kola dotačního řízení snížit na úroveň uvedenou v příloze tohoto materiálu. Projednaný finanční plán na rok 2013 je u příspěvkové organizace sestaven jako nevyrovnaný z důvodu snižování dotace z MPSV v předchozích letech. V roce 2012 došlo ze strany zřizovatele k navýšení finančních prostředků na provoz (v důsledku snížené dotace z MPSV) a zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku. V roce 2013 došlo také k ukončení projektu Individuální projekt Vysočina, do kterého byla příspěvková organizace zapojena.
Záporný výsledek hospodaření je u příspěvkové organizace částečně řešen zapojením jejich rezervního a investičního fondu. Zbývající část záporného výsledku hospodaření bude řešena na základě zpracovaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2013 a výhledu hospodaření do konce roku. Finanční plán včetně návrhu řešení bude znovu projednán s ředitelem příspěvkové organizace a předložen radě kraje ke schválení. Pokud by vývoj hospodaření příspěvkové organizace odpovídal předpokládaným příjmům a výdajům uvedeným v předkládaném finančních plánu, musela by být potom tato situace řešena ze strany zřizovatele navýšením závazného ukazatele příspěvek na provoz .
Návrh řešení Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje:
- Finanční plán výnosů a nákladů Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, na rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
- Plán čerpání investičního fondu dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
- Stanovení způsobu usměrňování prostředků na platy na rok 2013 a závazný ukazatel Limit prostředků na platy jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-28-2013-12, př. 1.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
StanoviskaEkonomický odbor: Stanovisko ekonomického odboru bude z důvodu dovolené předloženo před jednáním rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* finanční plán výnosů a nákladů Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na rok 2013 dle materiálu
RK-28-2013-12, př. 1;
* tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
stanoví
* u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2013:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu
RK-28-2013-12, př. 1;
* závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
* použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkové organizace:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
* se zapojením fondu odměn u příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
* s případným použitím rezervního fondu u příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkové organizace k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
* řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace:
- provádět odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za rok 2013 bude provedena nejpozději do 15. 11. 2013;
- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
- promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
- zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
- informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají vliv na projednaný finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz