Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-54

RK-28-2013-54.doc  RK-28-2013-54pr01.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-28-2013-54
NázevProdej nemovitostí v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření kupní smlouvy na nemovitosti ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 , na kterou byl vydán kolaudační souhlas dne 10. 6. 2013. Realizací výše uvedené stavby v nové trase se stala část původní silnice II/409 pro kraj nepotřebná a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství byla vyřazena ze silniční sítě silnic II. tříd Kraje Vysočina. Předmětná část vyřazené silnice tvoří součást hráze rybníka Šerý, s jehož vlastníkem, Rybářstvím Telč, a.s., uzavřel Kraj Vysočina dne
19. 11. 2010 smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Touto smlouvou se kraj zavázal po vydání rozhodnutí o vyřazení části silnice II/409 ze silniční sítě uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s. kupní smlouvu na část pozemku zastavěného silnicí spolu se stavbou silnice a s mostním objektem ev. č. 409-016 za dohodnutou cenu, která bude odpovídat ceně 50,- Kč/m2 prodávaného pozemku. Záměr prodeje nemovitého majetku byl na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina zveřejněn ve dnech od 2. 8. 2010 do 2. 9. 2010. Na základě zaměření skutečného provedení byl vyhotoven geometrický plán číslo 109-1340/2012, kterým byl oddělen mimo jiné i úsek vyřazené silnice.
Návrh řešení V souvislosti se závazkem plynoucím pro Kraj Vysočina z uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s Rybářstvím Telč, a.s. kupní smlouvu na prodej pozemku odděleného dle geometrického plánu číslo 109-1340/2012 z původní par. č. 941/18 a nově označeného jako par. č. 941/25 - ostatní plocha o výměře 394 m2 spolu se stavbou silnice se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu s mostním objektem ev. č. 409-016 na tomto pozemku v k. ú. Panské Dubenky za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 19 700,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 109-1340/2012 z původní par. č. 941/18 a nově označený jako par. č. 941/25 - ostatní plocha o výměře 394 m2 spolu se stavbou silnice se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu s mostním objektem ev. č. 409-016 na tomto pozemku v k. ú. Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví a. s. Rybářství Telč, se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ: 499 69 111 za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 19 700,- Kč.
Odpovědnost OM
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz