Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-18

RK-28-2013-18.doc  RK-28-2013-18pr01.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-28-2013-18
NázevPředání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby CEC - výstavba obytné budovy Lidmaň . Obytná budova byla vybudována na pozemku st. par. č. 154/1- zastavěná plocha nádvoří v k. ú. a obci Lidmaň. Po dokončení stavby byla budova převzata od zhotovitele na základě protokolu o předání stavby. Následně byla mezi investorem, tj. Krajem Vysočina a Ústavem sociální péče Lidmaň p.o., na straně budoucího správce uzavřena smlouva o zajištění správy rozestavěné stavby, která stanoví budoucímu správci práva a povinnosti ve smlouvě uvedená. Smlouva je uzavřena na dobu určitou s tím, že smlouva zaniká mimo jiné dnem předání stavby k hospodaření budoucímu správci.
Dne 30. 7. 2013 byl vydán odborem výstavby Městského úřadu Černovice čj. MÚČ/0598/2013/JM kolaudační souhlas a stavba může začít sloužit svému účelu, tj. k ubytování klientů Ústavu sociální péče. V souladu se zněním smlouvy o zajištění správy rozestavěné stavby musí být nově vybudovaná stavba předána dodatkem zřizovací listiny k hospodaření Ústavu.
Návrh řešení OM navrhuje předat nově vybudovanou obytnou budovu postavenou na pozemku par. č. 154/1 v k.ú. a obci Lidmaň, včetně inženýrských objektů dodatkem zřizovací listiny k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav sociální péče Lidmaň p.o. Dle protokolu o zařazení nemovitého majetku do užívání kraje činí pořizovací cena stavby celkem 20 138 958,51 Kč. Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň p.o., kterou bude obytná budova včetně inženýrských objektů předána k hospodaření této organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň p.o. dle materiálu RK-28-2013-18, př. 1.
Odpovědnost OM
Termín 17. září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz