Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-22

RK-28-2013-22.doc  RK-28-2013-22pr01.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-28-2013-22
NázevUzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy kupní na pozemky v k. ú. Horní Cerekev nezbytné pro realizaci projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II. (dnes Domov Jeřabina).
Odbor majetkový (dále jen OM) řeší získání pozemků nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Jeřabina.
Jedním z vytipovaných míst, kde mohou být vystavěny objekty pro klienty bývalého ÚSPMP Těchobuz je katastrální území Horní Cerekev.
Usnesením 0329/04/2012/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího na část pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě byla mezi účastníky uzavřena dne 3. 8. 2012.
OM nechal pro účely výstavby zhotovit geometrický plán č. 792-72/2013, kterým byly z pozemku par. č. 2176/14 nově odděleny pozemky par. č. 2176/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2139 m2 nutné pro výstavbu nových objektů.
Kupní cena byla určena znaleckým posudkem vyhotoveným Petrem Kučerou jako cena zjištěná ve výši 95 320 Kč, tj. 31,35 Kč/m2.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu kupní mezi městem Horní Cerekev a Krajem Vysočina na koupi pozemku par. č. 2176/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2139 m2 oddělených geometrickým plánem č. č. 792-72/2013 z pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 95 320 Kč.
StanoviskaUsnesení 0329/04/2012/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 2176/14 - ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 5 000 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
Odbor sociálních věcí souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 2176/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 139 m2 oddělené geometrickým plánem č. č. 792-72/2013 z pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 95 320 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz