Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-42

RK-28-2013-42.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-28-2013-42
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení navýšení investiční dotace Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV bude zajišťovat po dohodě s Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ODSH) realizaci akce označené III/1316 Jihlava - Zborná. Jedná se o dořešení odvodnění komunikace před místní částí Zborná. Akce byla původně schválena v Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 usnesením 0547/08/2012/ZK, v kapitole Doprava, příloze D2 - Investice v dopravě.
ODSH navrhuje finanční prostředky ve výši 850 000 Kč z přílohy D2 - Investice v dopravě použít prostřednictvím KSÚSV na realizaci této akce.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení ODSH navrhuje radě kraje:
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 850 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 850 000 Kč (položka 6121 - Budovy a stavby);
* schválit zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací jmenovité akce III/1316 Jihlava - Zborná.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Doprava.
Odbor informatiky: Poskytnutí příspěvku bylo zaevidováno v systému eDotace pod ID O00745.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 850 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 850 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací jmenovité akce III/1316 Jihlava - Zborná.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz