Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-40

RK-28-2013-40.doc  RK-28-2013-40pr01.doc  RK-28-2013-40pr02.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-28-2013-40
NázevProhlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
Zpracoval L. Šedivý
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je prohlášení skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina (dále jen Projekt ) do Fondu malých projektů, který je součástí operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013. Projekt může získat podporu až 85% způsobilých výdajů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Rada kraje svým usnesením
č. 1119/23/2012/RK ze dne 12. 6. 2012 rozhodla o předložení žádosti o poskytnutí podpory Projektu do Fondu malých projektů. Zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. 0282/04/2012/ZK rozhodlo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci Projektu a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování Projektu.
Rada kraje svým usnesením č. 1119/23/2012/RK ze dne 12. 6. 2012 rozhodla o předložení žádosti o dotaci Projektu do Fondu malých projektů a usnesením č. 1293/27/2012/RK prohlásila skutečnosti uvedené v žádosti o dotaci.
Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů na svém zasedání dne 10. 10. 2012 rozhodl o nepřiznání dotace, doporučil částečné přepracování žádosti o dotaci a její opětovné předložení v nejbližším termínu. Přepracovaná žádost byla předložena dne 18. 1. 2013 a Regionální monitorovací výbor Fondu malých projektů ji na svém zasedání dne 27. 2. 2013 opětovně zamítl.
Návrh řešení Po konzultacích s odborem regionálního rozvoje, zástupci partnerského regionu (Dolní Rakousko) a administrátorem Fondu malých projektů (Regionální rozvojová agentura Vysočiny, z.s.p.o.) Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje předložit projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2013-40, př. 1, vzít na vědomí informace obsažené v materiálu
RK-28-2013-40, př. 1 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2013-40, př. 1
a RK-28-2013-40, př. 2.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
předložit projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina dle materiálu
RK-28-2013-40, př. 1;
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-28-2013-40, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2013-40, př. 1 a RK-28-2013-40, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz