Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-53

RK-28-2013-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-28-2013-53
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů
Zpracoval P. Bureš
Předkládá Z. Chlád
Počet příloh
Popis problémuJedním z účinných způsobů, jak přiblížit problematiku lesů jako součást života na venkově, je realizace aktivit lesní pedagogiky. Ta je součástí Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina. V letošním roce se, zejména pro základní školy, uskutečnila řada akcí lesní pedagogiky. Jejich vyvrcholením by mělo být upořádání odborného workshopu lesních pedagogů. Akce by měla proběhnout 3. - 4. 10. 2013 v Kraji Vysočina na majetku Lesního družstva obcí Přibyslav, lokalita Rudné doly nedaleko Starého Ranska. Významní představitelé lesního hospodářství České republiky vyšlou pracovní týmy lesních pedagogů, aby pro žáky základní školy připravily odborný program. Celá akce bude, mimo jiné, sloužit pro výměnu zkušeností. Pro realizaci workshopu lesních pedagogů je třeba vyčlenit finanční prostředky, které budou sloužit k zajištění: lesní techniky a obslužných pracovníků, zázemí pro žáky s doprovodem a pedagogy a dalších činností spojených s realizací této aktivity.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina provést rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství a finanční prostředky ve výši 35 000 Kč využít formou služby k zajištění aktivit a činností spojených s přípravou a realizací akce lesní pedagogiky a workshopu lesních pedagogů.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Ekonomický odbor upozorňuje, že ačkoliv se jedná o malou částku, tak navrhované rozpočtové opatření představuje nesystémové použití finančních prostředků, kdy se spotřebovávají investiční výdaje z § 2321 (dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce /DVEA/ - čistírny odpadních vod) na provozní výdaje jiného charakteru.
EO dále uvádí, že v případě ponechání nečerpaných prostředků v rozpočtu letošního roku by bylo možné o tyto prostředky v rámci zapojení disponibilního zůstatku povýšit rozpočet kapitoly Zemědělství v roce 2014 na DVEA. Tato možnost však padá v případě rozpuštění těchto prostředků již v letošním roce na jiné účely. Obecná praxe u nečerpaných dotačních titulů je taková, že se nepoužívají na krytí jiných potřeb.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství, spočívající ve snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly při současném zvýšení § 3299 Ostatní záležitosti ve vzdělávání o částku 35 000 Kč na přípravu a realizaci akce lesní pedagogiky.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz