Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-37

RK-28-2013-37.doc  RK-28-2013-37pr01.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-28-2013-37
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace pro stavbu II/602 Olešná - průtah. Zakázka byla organizována jako otevřené podlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky pěti dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení nevyřadila hodnotící komise žádnou z nabídek. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze
RK-28-2013-37, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek . Financování této veřejné zakázky na služby je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013 příloha D2.
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 47455292, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 283 800 Kč bez DPH. Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu
RK-28-2013-37, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah dle materiálu RK-28-2013-37, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah nabídku TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 47455292 v souladu s materiálem RK-28-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz