Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-48

RK-28-2013-48.doc  RK-28-2013-48pr01.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-28-2013-48
NázevKoncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
Zpracoval J. Zadražilová, O. Čermáková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo kultury České republiky v roce 2011 zpracovalo a vydalo Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 - 2016 . Dle § 28a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o památkové péči ), je v kompetenci jednotlivých krajů zpracovat koncepci památkové péče příslušného kraje. Koncepce musí být zpracovány v souladu se státní koncepcí památkové péče České republiky a před jejich schválením orgány krajů projednány s MK ČR.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odpovědný dle platného organizačního řádu krajského úřadu za tvorbu a realizaci koncepce památkové péče v Kraji Vysočina zpracoval Koncepci památkové péče Kraje Vysočina na období 2013 - 2016 (dále též koncepce ).
Vzhledem k důležitosti koncepčního materiálu byl návrh koncepce projednán s radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu RNDr. Marii Kružíkovou a s ředitelem sekce pro rozvoj regionu RNDr. Ing. Martinem Černým, MBA.
Dne 12. 6. 2013 byl návrh koncepce zaslán k připomínkování dotčeným odborům Krajského úřadu Kraje Vysočina (Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu), Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci a Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Telči. OKPPCR v požadovaném termínu neobdržel žádné připomínky.
Koncepce byla také s ohledem ke své územní působnosti zaslána k připomínkování pracovníkům obcí s rozšířenou působností vykonávajícím agendu na úseku památkové péče. Jejich připomínky byly do návrhu koncepce zapracovány.
Koncepce byla předložena k posouzení Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina, kterou byla doporučena ke schválení.
V souladu se zákonem o státní památkové péči byla koncepce projednána s MK ČR, které dopisem č. j. MK 35914/2013 OPP ze dne 29. 7. 2013 sdělilo, že nemá ke Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013-2016 žádné připomínky.
Předložená koncepce je zastřešujícím dokumentem, jehož cílem je na úrovni kraje realizovat úspěšnou ochranu památkového fondu. Má napomáhat jak zvýšení účinnosti již realizovaných aktivit a opatření, tak realizaci dalších opatření uvedených v dokumentu.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016, která je přílohou materiálu RK-28-2013-48, př. 1.
StanoviskaKomise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením 13/03/2013/Kkcrvv doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013-2016.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016 dle materiálu RK-28-2013-48, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz