Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-10

RK-28-2013-10.doc  RK-28-2013-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-28-2013-10
NázevPodání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV rámci výzvy C2 k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti; oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, zpracoval OSV projekt nesoucí název Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina . Tento projekt by měl být předložen nejpozději 16. 9. 2013.
Projekt přispěje k zajištění standardizace výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) Krajského úřadu Kraje Vysočina (KrÚ Vysočina). Zajistí zkvalitnění výkonu SPOD na krajském úřadě na úseku koordinace, na úseku metodické a kontrolní činnosti a na úseku správního řízení o žádostech o náhradní rodinnou péči. Dále projekt přispěje ke zlepšení spolupráce s dalšími spolupracujícími subjekty v rámci preventivních aktivit na posílení pozitivního rodičovství. V obvodu Kraje Vysočina žije 96 283 dětí do 18 let. Na KrÚ Vysočina pracují na úseku sociálně-právní ochrany dětí pracovníci v rozsahu 2,5 úvazku. V tomto personálním složení není možné zajistit kvalitní koordinaci výkonu sociálně-právní ochrany. Krajský úřad chce prostřednictvím projektu personálně posílit úsek sociálně-právní ochrany dětí a zajistit profesní rozvoj všech pracovníků v tomto úseku. Dále si klade za cíl rozvíjet koordinační roli, podpořit metodickou činnost zejména v oblasti prevence a zajistit multidisciplinární přístup při výkonu sociálně-právní ochrany dětí v kraji.
Předpokládané časové období realizace tohoto projektu je od 1. 2. 2014 do 30. 6. 2015.
Výzva stanovuje výši finanční podpory z ESF od 0,5 mil. do 10 mil. Kč. Předkládaný projekt je rozpočtován dle materiálu RK-28-2013-10, př. 1 do celkové výše nákladů
4 854 710,78 Kč, výše podpory může dosáhnout až 100 %, způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu.
Většina realizovaných aktivit bude pokračovat i po ukončení realizace tohoto projektu, tj. po 30. 6. 2015. Nově vytvořené specializace na úseku sociálně-právní ochrany budou pokračovat v rámci organizační struktury Kraje Vysočina i po skončení financování z OP LZZ, a to s ohledem na ustanovení § 58 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle kterého nese náklady vzniklé s výkonem sociálně-právní ochrany dětí stát. Profesní rozvoj zaměstnanců dle standardů č. 6 bude pokračovat po skončení podpory z OP LZZ s novými vytvořenými specializacemi v souladu se zákonem o úřednících.
Návrh řešení Projekt je v souladu s vyhláškou č. 473/2012 Sb., Akčním plánem k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí (cíl 4.3.5. rozvoj programu asistent pedagoga pro děti ze sociálně-znevýhodněného prostředí, 6.4. opatření na podporu pozitivního rodičovství, 7.1. cílená pomoc a podpora mladým lidem při vstupu do samostatného života, 8.4. vytvoření mechanismů krizového a podporovaného bydlení, 9.3. rozvoj a specializace pěstounské péče, 11.3. zavedení speciálních přístupů a systémových opatření.), a také v souladu s Koncepcí rodinné politiky Kraje Vysočina pro období let 2012 - 2016. Navrhujeme, aby rada kraje uložila OSV předložení projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina do OP LZZ k výše uvedené výzvě. Základní teze projektu jsou obsaženy v materiálu RK-28-2013-10, př. 1.
StanoviskaStanovisko projektové kanceláře bude sděleno na jednání rady kraje.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2013-10, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. C2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 16. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz