Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 28/2013, které se bude konat dne 03.09.2013 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2013
2. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-02)
3. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-03)
4. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-04)
5. FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-05)
6. 013-06 Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-06)
7. Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-07)
8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    ( I. Fryšová, RK-28-2013-08)
9. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-09)
10. Podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-10)
11. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-11)
12. Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-12)
13. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-13)
14. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-14)
15. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
    ( V. Švarcová, RK-28-2013-15)
16. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, P. Kolář, RK-28-2013-16)
17. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
    ( V. Švarcová, P. Kolář, RK-28-2013-17)
18. Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
    ( P. Kolář, RK-28-2013-18)
19. Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
    ( P. Kolář, RK-28-2013-19)
20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
    ( P. Kolář, RK-28-2013-20)
21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    ( P. Kolář, RK-28-2013-21)
22. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
    ( P. Kolář, RK-28-2013-22)
23. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - přeložka plynárenského zařízení
    ( P. Kolář, RK-28-2013-23)
24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    ( P. Kolář, RK-28-2013-24)
25. Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov - změna usnesení
    ( P. Kolář, RK-28-2013-25)
26. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
    ( P. Kolář, RK-28-2013-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
    ( P. Kolář, M. Pech, RK-28-2013-27)
28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
    ( M. Pech, RK-28-2013-28)
29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
    ( M. Pech, RK-28-2013-29)
30. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
    ( M. Pech, RK-28-2013-30)
31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
    ( M. Pech, RK-28-2013-31)
32. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
    ( M. Pech, RK-28-2013-32)
33. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
    ( P. Pavlinec, RK-28-2013-33)
34. Smlouva o nájmu
    ( P. Pavlinec, RK-28-2013-34)
35. Vyřazení vozidel z majetku kraje
    ( I. Šmídová, RK-28-2013-35)
36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-36)
37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-37)
38. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-38)
39. Změna názvu projektu
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-39)
40. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-40)
41. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-41)
42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
    ( H. Strnadová, RK-28-2013-42)
43. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-28-2013-43)
44. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    ( K. Lisá, RK-28-2013-44)
45. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
    ( K. Lisá, RK-28-2013-45)
46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
    ( K. Lisá, RK-28-2013-46)
47. Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    ( K. Lisá, RK-28-2013-47)
48. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
    ( K. Lisá, RK-28-2013-48)
49. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
    ( S. Měrtlová, RK-28-2013-49)
50. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
    ( S. Měrtlová, RK-28-2013-50)
51. Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
    ( S. Měrtlová, RK-28-2013-51)
52. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku 2013
    ( I. Šteklová, RK-28-2013-52)
53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů
    ( Z. Chlád, RK-28-2013-53)
54. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz