Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-39

RK-28-2013-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-28-2013-39
NázevZměna názvu projektu
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán zastupitelstvu kraje z důvodu změny názvu projektu, který se bude ucházet o podporu v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen Program), a zaokrouhlení vlastního podílu financování.
Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1063/21/2013/RK ze dne 11. 6. 2013 uložila odboru dopravy a silničního hospodářství připravit ve spolupráci s ostatními partnery projektovou žádost o podporu projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ; doporučila zastupitelstvu kraje: rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu RK-21-2013-33, př. 2; schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2013-33, př. 3.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0264/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 rozhodlo uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery dle materiálu ZK-04-2013-18, př. 2; schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Analýza potenciálu veřejné dopravy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu; prohlásilo skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2013-18, př. 3.
Při následném setkání partnerů vzešel návrh na úpravu názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy v souvislosti se zdůrazněním přeshraničního významu projektu. Dále byl navýšen podíl Kraje Vysočina
o 0,98 € na 1 228 € z důvodu nutnosti zaokrouhlovat nahoru. Tato úprava musela být s ohledem na termín registrace projektu provedena neprodleně.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina:
* souhlasit se změnou názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy ;
* souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 1 228 €.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* souhlasit se změnou názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy ;
* souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 1 228 €.
Odpovědnost ODSH
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz