Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-44

RK-28-2013-44.doc  RK-28-2013-44pr01.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-28-2013-44
NázevSouhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá přijetím finančního účelového daru Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace žádost o vydání předchozího písemného souhlasu zřizovatele k uzavření darovací smlouvy za účelem přijetí finančního daru a současně udělení souhlasu s čerpáním těchto finančních prostředků z rezervního fondu. Tyto finanční prostředky jsou účelově vázány na zajištění provozu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. K žádosti byl přiložen návrh darovací smlouvy.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 může příspěvková organizace nabýt do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje udělit předchozí písemný souhlas s uzavřením darovací smlouvy, která je obsažena v materiálu
RK-28-2013-44, př. 1 za účelem přijetí finančního účelového daru ve výši 40 000 Kč, a současně dát souhlas s úpravou rezervního fondu pro rok 2013 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 20 000 Kč. Druhá část finančního daru ve výši 20 000 Kč bude dle návrhu darovací smlouvy čerpána v roce 2014.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-44, př. 1;
* s použitím rezervního fondu pro rok 2013 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč a pro rok 2014 taktéž ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz