Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2013, které se konalo dne 3. 9. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 3. 9. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
54. Prodej nemovitostí v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/339 Habrek - průtah“ a „II/339 Vrbka průtah“
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2013
 2. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 3. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 5. FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
 6. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
 7. Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
 8. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 9. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 10. Podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
 11. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 12. Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013
 13. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 14. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
 16. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 17. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 18. Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
 19. Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
 20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 23. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - přeložka plynárenského zařízení
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 25. Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov - změna usnesení
 26. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
 28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
 30. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
 31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 32. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
 33. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
 34. Smlouva o nájmu
 35. Vyřazení vozidel z majetku kraje
 36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
 37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah
 38. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 39. Změna názvu projektu
 40. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
 41. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 43. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 44. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 45. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
 46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 47. Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 48. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
 49. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
 50. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
 51. Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
 52. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku 2013
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů
 54. Prodej nemovitostí v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
 55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/339 Habrek - průtah“ a „II/339 Vrbka průtah“
 56. Rozprava členů rady
Usnesení 1504/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 3. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1505/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout v souladu s ustanovení čl. X. odst. 2 písm. f) Smlouvy o realizaci grantového projektu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 o odstoupení od Smlouvy o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu č. 3.2/04/0005 v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-28-2013-02, př. 2;
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci projektu s názvem eLearning pro posílení kompetencí pracovníků v cestovním ruchu reg. č.: CZ.1.07/3.2.09/04.0005, učiněné usnesením zastupitelstva kraje č. 0064/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013, příjemci Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., se sídlem Svídnická 506/1, 181 00 Praha 8 - Troja, IČO: 25619161 ve výši 1 918 957,30 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-02.doc, RK-28-2013-02, př. 1, RK-28-2013-02, př. 2

03. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1506/28/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-03.doc

04. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu prominutí penále. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1507/28/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-04.doc

05. FOND VYSOČINY - opakovaná žádost o prodloužení realizace projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem prodloužení termínu realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1508/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00010.0015 dle materiálu RK-28-2013-05, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-05.doc, RK-28-2013-05, př. 1, RK-28-2013-05, př. 2, RK-28-2013-05, př. 3

06. Regionální inovační strategie Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s Regionální inovační strategií Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1509/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů RK-28-2013-06, př. 1a, RK-28-2013-06, př. 1b, RK-28-2013-06, př. 1c, RK-28-2013-06, př. 1d, RK-28-2013-06, př. 1e, RK-28-2013-06, př. 1f.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-06.doc, RK-28-2013-06, př. 1, RK-28-2013-06, př. 1a, RK-28-2013-06, př. 1b, RK-28-2013-06, př. 1c, RK-28-2013-06, př. 1d, RK-28-2013-06, př. 1e, RK-28-2013-06, př. 1f, RK-28-2013-06, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 07, 08 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Vratka části finančních prostředků poskytnutých MŠMT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1510/28/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků dle materiálu RK-28-2013-07, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 329 963,52 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Evropské projekty (položky 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu a výdajů) o částku 9 554 386,10 Kč představující vratku části nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 3. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-07.doc, RK-28-2013-07, př. 1

08. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1511/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 746 737,68 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-08.doc

09. Návrh na poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti ProMancus - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh poskytnutí finančního daru společnosti ProMancus, o. p. s. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1512/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 000 Kč společnosti ProMancus, o. p. s., Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 28621221, dle materiálu RK-28-2013-09, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 30 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 09. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-09.doc, RK-28-2013-09, př. 1, RK-28-2013-09, př. 2, RK-28-2013-09, př. 3

10. Podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1513/28/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2013-10, př. 1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. C2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 16. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-10.doc, RK-28-2013-10, př. 1

11. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o žádosti Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o poskytnutí návratné finanční výpomoci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1514/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2013 ve výši 250 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 19. 11. 2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 10. 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 19. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-11.doc, RK-28-2013-11, př. 1

12. Návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh finančního plánu Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1515/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u příspěvkové organizace na rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
stanoví
 • u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2013:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-28-2013-12, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkové organizace k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace:
  • provádět odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za rok 2013 bude provedena nejpozději do 15. 11. 2013;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají vliv na projednaný finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-12.doc, RK-28-2013-12, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 13, 14, 16, 17 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 1516/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-13.doc, RK-28-2013-13, př. 1, RK-28-2013-13, př. 2

14. Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
Usnesení 1517/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 2;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 3;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 4;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 5;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-14, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešová, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč Manž. Curieových, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-14.doc, RK-28-2013-14, př. 1, RK-28-2013-14, př. 2, RK-28-2013-14, př. 3, RK-28-2013-14, př. 4, RK-28-2013-14, př. 5, RK-28-2013-14, př. 6, RK-28-2013-14, př. 7

16. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 1518/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-16.doc, RK-28-2013-16, př. 1, RK-28-2013-16, př. 2

17. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1519/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-17.doc, RK-28-2013-17, př. 1

15. FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh vyhlášení grantového programu na podporu pro-rodinných a pro-seniorských aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1520/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu RK-28-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-15.doc, RK-28-2013-15, př. 1, RK-28-2013-15, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 18 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Předání nemovitého majetku k hospodaření - k.ú. Lidmaň
Usnesení 1521/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň p.o. dle materiálu RK-28-2013-18, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 17. září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-18.doc, RK-28-2013-18, př. 1

19. Předání nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Usnesení 1522/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx zřizovací listiny příspěvkové organizace s názvem Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace, dle materiálu RK-28-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-19.doc, RK-28-2013-19, př. 1, RK-28-2013-19, př. 2

20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1523/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2013-20, př. 1 a RK-28-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-20.doc, RK-28-2013-20, př. 1, RK-28-2013-20, př. 2

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1524/28/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-28-2013-21, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-28-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-21.doc, RK-28-2013-21, př. 1

22. Uzavření smlouvy kupní v k. ú. a obci Horní Cerekev pro akci Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 1525/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 2176/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 902 m2 a par. č. 2176/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 139 m2 oddělené geometrickým plánem č. č. 792-72/2013 z pozemku par. č. 2176/14 v k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví města Horní Cerekev do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 95 320 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-22.doc, RK-28-2013-22, př. 1

23. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - přeložka plynárenského zařízení
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1526/28/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-23.doc, RK-28-2013-23, př. 1, RK-28-2013-23, př. 2, RK-28-2013-23, př. 3, RK-28-2013-23, př. 4, RK-28-2013-23, př. 5

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, informoval radu kraje o předloženém návrhu prodeje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1527/28/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-24.doc

25. Uzavření smluv pro akci Rozšíření krajské datové sítě ROWANET Křižovatka silnic 351 a 602 Řehořov - změna usnesení
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, seznámil radu kraje s návrhem změny usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1528/28/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-25.doc, RK-28-2013-25, př. 1, RK-28-2013-25, př. 2, RK-28-2013-25, př. 3, RK-28-2013-25, př. 4, RK-28-2013-25, př. 5, RK-28-2013-25, př. 6, RK-28-2013-25, př. 7

26. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, předložil radě kraje návrh uzavření kupní smlouvy na pozemek tvořící trvalý zábor stavby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1529/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně jednu ideální polovinu pozemku par. č. 711/2 - ostatní plocha o výměře 45 m2 v k.ú. Nová Ves u Chotěboře z vlastnictví Lesů České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 350,- Kč.
odpovědnost: OM
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-26.doc, RK-28-2013-26, př. 1

54. Prodej nemovitostí v k. ú. Panské Dubenky do vlastnictví Rybářství Telč, a. s.
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit, seznámil radu kraje s návrhem uzavření kupní smlouvy na nemovitosti ve vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1530/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 109-1340/2012 z původní par. č. 941/18 a nově označený jako par. č. 941/25 ostatní plocha o výměře 394 m2 spolu se stavbou silnice se všemi součástmi a příslušenstvím, spolu s mostním objektem ev. č. 409-016 na tomto pozemku v k. ú. Panské Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví a. s. Rybářství Telč, se sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, IČ: 499 69 111 za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 19 700,- Kč.
odpovědnost: OM
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-54.doc, RK-28-2013-54, př. 1

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit a M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1531/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 50 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887, o částku 50 000 Kč na úhradu změny rezervovaného příkonu elektrické energie.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-27.doc

28. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1532/28/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením počítačové učebny DHM 370, multiučebny 1 DHM 371 a multiučebny 2 DHM 372 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-28-2013-28.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-28.doc

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze středním školám
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1533/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 725 789,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz: na financování způsobilých výdajů v rámci projektu EU peníze středním školám dle materiálu RK-28-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-29.doc, RK-28-2013-29, př. 1

30. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavření smluv o spolupráci s dotčenými městy. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-30.doc, RK-28-2013-30, př. 1, RK-28-2013-30, př. 2, RK-28-2013-30, př. 3

31. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola obchodu a služeb Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1534/28/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nákladního automobilu Kia Pregio, registrační značka 2J6-16-74, inventární číslo 12727, rok výroby 2003 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou obchodu a služeb Jihlava dle materiálu RK-28-2013-31.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy obchodu a služeb Jihlava.
termín: 30. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-31.doc

32. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešli L. Joukl a P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1535/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít grantovou smlouvu dle materiálu RK-28-2013-32, př. 1 pro zajištění financování společného projektu Schools as learning institutions.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-32.doc, RK-28-2013-32, př. 1

33. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT, seznámila radu kraje s návrhem uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1536/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu dle materiálu RK-28-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-33.doc, RK-28-2013-33, př. 1

34. Smlouva o nájmu
K. Mayerová, úřednice na úseku koncepce IT, předložila radě kraje návrh uzavření nájemní smlouvy o využití části mostu pro zavěšení chráničky optického kabelu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1537/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu se společností První telefonní společnost s r. o., IČO 18198872, se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava dle materiálu RK-28-2013-34, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-34.doc, RK-28-2013-34, př. 1

35. Vyřazení vozidel z majetku kraje
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámila radu kraje s doporučením vyřazení vozidla z autoparku Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1538/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit majetek - osobní vozidlo reg. zn. 3J64000, včetně příslušenství v účetní ceně 526 113,- Kč;
 • uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg. zn. 3J64000 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
 • pověřit ředitele krajského úřadu rozhodnout o snížení prodejní ceny, a to maximálně na 75 % ceny dle znaleckého posudku.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-35.doc

36. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišel P. Piňos a odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1539/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic dle materiálu RK-28-2013-36, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/136,128,409 Černovice, křiž. silnic nabídku AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218 v souladu s materiálem RK-28-2013-36, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-36.doc, RK-28-2013-36, př. 1

37. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/602 Olešná - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje závěry a doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1540/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah dle materiálu RK-28-2013-37, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby II/602 Olešná - průtah nabídku TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, IČO: 47455292 v souladu s materiálem RK-28-2013-37, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-37.doc, RK-28-2013-37, př. 1

38. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1541/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-38.doc, RK-28-2013-38, př. 1, RK-28-2013-38, př. 2

39. Změna názvu projektu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o změně názvu projektu, který se bude ucházet o podporu v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1542/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit se změnou názvu projektu z Analýza potenciálu veřejné dopravy na Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy;
 • souhlasit se zaokrouhlením vlastního podílu Kraje Vysočina na 1 228 €.
odpovědnost: ODSH
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-39.doc

40. Prohlášení k žádosti o dotaci projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s prohlášením skutečností při předložení žádosti o dotaci projektu „Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina“ do Fondu malých projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1543/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
předložit projekt Zvýšení bezpečnosti na komunikacích Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2013-40, př. 1;
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-28-2013-40, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-28-2013-40, př. 1 a RK-28-2013-40, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-40.doc, RK-28-2013-40, př. 1, RK-28-2013-40, př. 2

41. Prohlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje prohlášení skutečností k projektu II/408 Jemnice Dobrá Voda. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1544/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-28-2013-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-41.doc, RK-28-2013-41, př. 1

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1545/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 850 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 850 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací jmenovité akce III/1316 Jihlava - Zborná.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-42.doc

55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „II/339 Habrek - průtah“ a „II/339 Vrbka průtah“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1546/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/339 Habrek - průtah“ a „II/339 Vrbka průtah“ dle materiálu RK-28-2013-55, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „II/339 Habrek - průtah“ a „II/339 Vrbka průtah“ nabídku nabídka COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, IČO: 26177005 (Divize silničního stavitelství - oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava), v souladu s materiálem RK-28-2013-55, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-55.doc, RK-28-2013-55, př. 1

43. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1547/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-43.doc, RK-28-2013-43, př. 1

44. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního účelového daru u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem uzavření darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1548/28/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-44, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2013 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 20 000 Kč a pro rok 2014 taktéž ve výši 20 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-44.doc, RK-28-2013-44, př. 1

45. Souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1549/28/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-45, př. 1 na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 28. 11. 2013 do 6. 1. 2014 (s vývozní lhůtou od 25. 11. 2013 do 8. 1. 2014).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 10. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-45.doc, RK-28-2013-45, př. 1, RK-28-2013-45, př. 2

46. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1550/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Zámek Třebíč - modernizace o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši 35 583 487,60 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-46.doc

47. Návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz a změnu závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s dovybavením nového depozitáře a mimořádným nárůstem provozních nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1551/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 965 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 965 000 Kč, s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, o částku 965 000 Kč s určením na úhradu nákladů spojených s provozováním pronajatých odvlhčovačů, nákladů na pořízení odvlhčovačů a dovybavení depozitárních prostor;
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, IČO 00090735, pro rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-47, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-47.doc, RK-28-2013-47, př. 1

48. Koncepce památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a J. Zadražilová, pracovnice oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s předloženou Koncepcí. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1552/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Koncepci památkové péče v Kraji Vysočina na období 2013 -2016 dle materiálu RK-28-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-48.doc, RK-28-2013-48, př. 1

49. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace uvedené investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel V. Novotný a přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1553/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - pořízení ultrazvuku vč. sondy na vyšetření kyčlí pro ortopedické oddělení v předpokládané výši 700 000 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-49.doc, RK-28-2013-49, př. 1

50. Žádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o posun termínu splátky půjčky
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o posun termínu splátky půjčky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1554/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2013-50, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 17. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-50.doc, RK-28-2013-50, př. 1, RK-28-2013-50, př. 2

51. Návrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1555/28/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 36 500 000 Kč, z toho pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540, ve výši 4 700 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001, ve výši 20 000 000 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951, ve výši 9 000 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00839396, ve výši 2 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 4 700 000 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 20 000 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 800 000 Kč;
s určením na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví aktualizaci vyúčtování za poskytnutou akutní péči za rok 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Na základě těchto zaktualizovaných vyúčtování a doplatku ze strany pojišťovny vrátit na účet Kraje Vysočina ve lhůtě do 14-ti dnů od připsání finančních prostředků na účet nemocnice případný přeplatek nad rámec poskytnutého příspěvku na provoz, a to vše za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí uvedené rozpočtové opatření.
odpovědnost: ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-51.doc, RK-28-2013-51, př. 1, RK-28-2013-51, př. 2, RK-28-2013-51, př. 3, RK-28-2013-51, př. 4, RK-28-2013-51, př. 5, RK-28-2013-51, př. 6

52. Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Firma roku, Živnostník roku 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti Communa s.r.o., o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Firma roku, Živnostník roku 2013“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1556/28/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-28-2013-52, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 3. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-52.doc, RK-28-2013-52, př. 1, RK-28-2013-52, př. 2, RK-28-2013-52, př. 3

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - realizace environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - akce lesní pedagogiky a workshop lesních pedagogů
Z. Chlád seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1557/28/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 3299 - Ostatní záležitosti ve vzdělávání o částku 35 000 Kč na přípravu a realizaci akce lesní pedagogiky, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 35 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2013-53.doc

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 10. 9. 2013, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2013 dne 3. 9. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 5. 9. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz