Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-27

RK-28-2013-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-28-2013-27
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M1 a kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval E. Jozífek, A. Vlachová
Předkládá P. Kolář, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 zahrnuje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství prostředky k realizaci akce Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále jen škola) - rekonstrukce elektrické instalace - II. etapa. Tato stavební akce má za následek navýšení instalovaného příkonu objektu školy. Tzn., že se jedná se vynucenou změnu rezervovaného příkonu elektrické energie a úhrada této změny je součástí stavební investice.
Smlouva o připojení (změna rezervovaného příkonu) musí být dle požadavku E.ON podepsána se současným odběratelem, tedy školou, která je uživatelem objektu, a nikoliv se zřizovatelem Krajem Vysočina. Vyčíslený podíl na oprávněných nákladech nelze tedy uhradit z kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1, ale bude hrazen z kapitoly Školství, mládeže a sportu. S tímto výdajem nebylo v rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu počítáno.
Návrh řešení Návrh předpokládá schválení rozpočtového opatření, spočívajícího ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
o částku 50 000 Kč (ORG 1110450000) při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 50 000 Kč za účelem poskytnutí těchto finančních prostředků škole úpravou závazného ukazatele Investiční dotace. Finanční prostředky jsou škole poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaOdbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00741
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, o částku 50 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 50 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887, o částku 50 000 Kč na úhradu změny rezervovaného příkonu elektrické energie.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín září 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz