Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-51

RK-28-2013-51.doc  RK-28-2013-51pr01.pdf  RK-28-2013-51pr02.pdf  RK-28-2013-51pr03.pdf  RK-28-2013-51pr04.doc  RK-28-2013-51pr05.pdf  RK-28-2013-51pr06.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-28-2013-51
NázevNávrh rozpočtového opatření na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s vyhláškou č. 425/2011 Sb. o stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále VZP ČR ) vyúčtování za poskytnutou akutní péči za rok 2012. Na základě výše uvedené vyhlášky předložila VZP ČR v rámci vyúčtování Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci vyúčtování s vratkami finančních prostředků, v mnohých případech výraznými.
Hejtmanem kraje - gesčním radním pro zdravotnictví bylo ředitelům nemocnic na poradě ředitelů dne 27. 6. 2013 uloženo jednat s ředitelem Krajské pobočky VZP ČR Ing. Jiřím Kořínkem o definitivním výsledku vyúčtování a pokusit se uzavřít dohodu.
Na základě tohoto zadání proběhla opakovaná jednání ředitelů uvedených nemocnic s ředitelem Krajské pobočky VZP ČR. Dle zrealizovaných jednání byly řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace uzavřeny v první polovině měsíce srpna 2013 Dohody o nahrazení dosavadního závazku novým závazkem (privativní novace) a Dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách dle materiálů RK-28-2013-51, př. 1 až RK-28-2013-51, př. 5. Na základě uvedených dohod je vratka jednotlivých nemocnic následující:
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: vratka je ve výši 4 711 053,28 Kč dle materiálu RK-28-2013-51, př. 1 s tím, že nemocnice podala ještě námitky a VZP ČR sdělí výsledek koncem měsíce září 2013. Následně, pokud by VZP ČR uznala některé námitky, bude uzavřena dohoda nová, tato možnost je upravena v čl. VI, bodu 6.
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: na základě uzavřené privativní novace dle materiálu RK-28-2013-51, př. 2 je Dohodou o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách dle materiálu RK-28-2013-51, př. 3 vyčíslena vratka ve výši 29 075 835,89 Kč.
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: na základě Dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách je vyčíslena vratka ve výši 10 830 712,41 Kč dle materiálu
RK-28-2013-51, př. 4. Dohoda není dosud podepsána, neboť dne 16. 8. 2013 byla odeslána na VZP ČR.
* Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: na základě uzavřené privativní novace dle materiálu RK-28-2013-51, př. 5 je vyčíslena vratka ve výši 2 891 660,23 Kč.
Nejčastějšími příčinami vratek je vysoký objem extramurální péče, regulace za léčiva a zdravotní prostředky.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od VZP ČR pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci v celkové výši 36 500 000 Kč v následujícím členění pro jednotlivé nemocnice:
* Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: 4 700 000 Kč;
* Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: 20 000 000 Kč;
* Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: 9 000 000 Kč;
* Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: 2 800 000 Kč.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 (ÚZ 0000) činí 44 638 tis. Kč.
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00743 (materiál RK-28-2013-51, př. 6)
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření v rámci výdajové časti rozpočtu kraje u kapitoly Zdravotnictví
a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 36 500 000 Kč, z toho pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540, ve výši
4 700 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001, ve výši 20 000 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951, ve výši
9 000 000 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00839396, ve výši 2 800 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 4 700 000 Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši
20 000 000 Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 800 000 Kč;
s určením na finanční pokrytí vratek za poskytnutou péči v roce 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky;
ukládá
ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví aktualizaci vyúčtování za poskytnutou akutní péči za rok 2012 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Na základě těchto zaktualizovaných vyúčtování a doplatku ze strany pojišťovny vrátit na účet Kraje Vysočina ve lhůtě do 14-ti dnů od připsání finančních prostředků na účet nemocnice případný přeplatek nad rámec poskytnutého příspěvku na provoz, a to vše za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí uvedené rozpočtové opatření.
Odpovědnost ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz