Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-11

RK-28-2013-11.doc  RK-28-2013-11pr01.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-28-2013-11
NázevŽádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci Psychocentru - manželské a rodinné poradně Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kraje na úseku sociálních služeb mají pro rok 2013 schválenou výši dotací z MPSV, která představuje významnou část zdrojů krytí jejich provozních nákladů. Třetí splátka těchto dotací má být podle předběžných informací poukázána až na konci září 2013. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, proto požádala o poskytnutí návratné finanční výpomoci na úhradu potřebných faktur a mezd za 8/2013. Organizace by se jinak (před vyplacením dotací z MPSV) dostala do platební neschopnosti a nebyla by schopna vyplatit v plném rozsahu mzdy a potřebné faktury. Za neuhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění může být organizaci uloženo penále.
Návrh řešení Pro všechny příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb jsou v rozpočtu kraje na rok 2013 schváleny příspěvky na provoz. U některých příspěvkových organizací včetně Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, již tyto příspěvky na provoz byly proplaceny. Aby mohla příspěvková organizace uhradit všechny potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 8/2013, navrhujeme radě kraje schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci, kterou bude příspěvková organizace vracet na účet kraje po obdržení 3. splátky dotace z MPSV, nejpozději do 31. 10. 2013. Tímto způsobem kraj postupoval již v předchozích letech, kdy byl řešen podobný problém. Výše uvedená situace byla projednána s ekonomickým odborem.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 28. 8. 2013 činí 29 009 tis. Kč.
Stanovisko OI: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00742.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout návratnou finanční výpomoc pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc srpen 2013 ve výši 250 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 250 000 Kč;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 19. 11. 2013 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
* ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc nejpozději v termínu do 31. 10. 2013.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 19. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz