Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-41

RK-28-2013-41.doc  RK-28-2013-41pr01.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-28-2013-41
NázevProhlášení k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu prohlášení skutečností k projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda. Žádost o poskytnutí podpory tohoto projektu bude předložena do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ). Projekt může získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) a státního rozpočtu České republiky. V závěru rozpočtového období Evropské unie 2007 - 2013 může tento projekt napomoci zcela dočerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci programu OP AT-CZ. Předpokládaná částka k dočerpání na základě úspor ze stávajících projektů činí 15,2 mil. Kč. Vzhledem k výši předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu 37,2 mil. Kč podpora z ERDF u tohoto projektu nedosáhne maximální výše příspěvku (85 %).
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina vytipoval projektový záměr modernizace silnice II/408 v úseku Jemnice - Dobrá Voda o délce 4,4 km. Tento záměr byl projednáván se zástupci partnera, kterým je Spolková země Dolní Rakousko. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0257/04/2013/ZK rozhodlo uzavřít Dohodu
o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max.
55 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
Rada kraje usnesením č. 1062/21/2013/RK uložila odboru dopravy a silničního hospodářství připravit projektovou žádost o podporu projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda do
OP AT-CZ. Jednou z povinných příloh žádosti o podporu je Čestné prohlášení Vedoucího partnera projektu dle materiálu RK-28-2013-41, př. 1. Dokument obsahuje mj. prohlášení o závazku ke spolufinancování projektu, které může být splněno pouze usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Pro uvedení částky do materiálu RK-28-2013-41, př. 1 byl použit aktuální kurz
1 EUR = 25,856 CZK. Předpokládaná výše vlastního podílu činí 10 % celkových způsobilých výdajů. Příslušnou žádost o podporu je třeba zpracovat a předložit k hodnocení nejpozději do 16. 9. 2013 s tím, že Čestné prohlášení Vedoucího partnera projektu je možné, na základě povolení Regionálního subjektu OP AT-CZ, doplnit dodatečně po jednání zastupitelstva kraje dne 17. 9. 2013.
Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-28-2013-41, př. 1.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-28-2013-41, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 17. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz