Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-43

RK-28-2013-43.doc  RK-28-2013-43pr01.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-28-2013-43
NázevNávrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval A. Prokešová, M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je na úseku kultury zřizovatelem Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, jehož zřizovací listina byla schválena usnesením zastupitelstva kraje
č. 073/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003.
Radě Kraje Vysočina je na základě potřeby změny zřizovací listiny z důvodu předání majetku k hospodaření Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci předkládán návrh dodatku zřizovací listiny této příspěvkové organizace.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu jako zástupce investora dokončí k 30. 9. 2013 aktivity v rámci realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic , spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, jejichž výsledkem bude kompletní stavební obnova a rekonstrukce objektu zámku, v němž sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, a dále rovněž rozšíření stávajících expozičních prostor tohoto muzea včetně jejich vybavení a úpravy ostatních prostor určených pro veřejnost.
Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, který byl zajištěn pro potřeby a k výkonu hlavní činnosti Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, bude jeho další provozování, správa a účetní a majetková evidence zajišťována touto organizací. Za tímto účelem je třeba pořízený majetek předat Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, k hospodaření.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-28-2013-43, př. 1.
Výše navrhovaná úprava zřizovací listiny zajišťuje předání dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku, pořízeného v rámci realizace projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic , k hospodaření Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-43, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz