Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-47

RK-28-2013-47.doc  RK-28-2013-47pr01.xls
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-28-2013-47
NázevNávrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval M. Skryjová, I. Schallnerová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh mimořádného zvýšení příspěvku na provoz a změnu závazných ukazatelů u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s dovybavením nového depozitáře a mimořádným nárůstem provozních nákladů.
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (dále jen Muzeum Vysočiny Jihlava ) zajišťovalo v roce 2013 na základě zastupitelstvem kraje schválené mimořádné investiční dotace v celkové výši 11 313 tis. Kč pořízení regálového systému do nově zrekonstruovaných depozitárních prostor v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. Uvedené prostory nacházející se ve 2. a 3. NP objektu budou sloužit jako depozitáře také pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Realizací veřejné zakázky na dodavatele regálového systému došlo k výraznému snížení původně projektované částky, a to na cca 7 241 tis. Kč, což znamená úsporu ve výši cca 4 072 tis. Kč (tj. 36 % původní dotace).
Součástí těchto depozitárních prostor je rovněž nezbytné zázemí tvořené restaurátorskou a konzervátorskou dílnou, badatelnou, pracovnami a příručními sklady. Část uvedených prostor spravovaných Muzeem Vysočiny Jihlava bude dle potřeby využívána i ostatními dvěma výše uvedenými organizacemi. Vzhledem k tomu, že vybavení odborného zázemí depozitáře nemohlo být zahrnuto do předmětné veřejné zakázky na regálový systém, ale je nezbytné pro plnohodnotné využití depozitáře, požádalo Muzeum Vysočiny Jihlava o poskytnutí mimořádného zvýšení příspěvku na provoz ve výši 535 tis. Kč. Z uvedené částky bude pořízeno zejména dovybavení restaurátorské a konzervátorské dílny (včetně přístrojového vybavení) a zařízení společně užívaných prostor (v maximální míře bude také použito i stávající vybavení Muzea Vysočiny Jihlava).
Muzeum Vysočiny Jihlava současně řeší v nově předaných depozitárních prostorách ustavení takových klimatických podmínek, které by umožnily přemístění a trvalé uložení sbírkových předmětů v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Z důvodu nutnosti regulace vysoké vlhkosti (cca 80 %), která se projevovala od dokončení stavby, bylo nezbytné pronajmout si průmyslové odvlhčovače, které jsou stále v provozu. S ohledem na skutečnost, že i do budoucna bude nutné tyto velkokapacitní odvlhčovače používat (budova je částečně zapuštěna v terénu), je ekonomicky výhodnější odvlhčovače pořídit než dlouhodobě pronajímat. Organizaci dále vznikají mimořádné výdaje na energii (provoz odvlhčovačů, vytápění objektu). Z výše uvedených důvodů požádalo Muzeum Vysočiny Jihlava o navýšení příspěvku na provoz ve výši 430 tis. Kč na výdaje spojené s mimořádnou provozní situací v novém depozitáři a na pořízení potřebných odvlhčovačů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po předběžném projednání s RNDr. Marií Kružíkovou, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá radě kraje návrh na posílení rozpočtu a změnu závazných ukazatelů (tj. příspěvku na provoz a investičního plánu) u Muzea Vysočiny Jihlava a zároveň navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 Činnosti muzeí a galerií položky 5331 o částku 965 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 965 000 Kč na zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Jihlava.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaOdbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 28. 8. 2013 činí 29 009 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 965 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 965 000 Kč, s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, o částku 965 000 Kč s určením na úhradu nákladů spojených s provozováním pronajatých odvlhčovačů, nákladů na pořízení odvlhčovačů a dovybavení depozitárních prostor;
* změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, IČO 00090735, pro rok 2013 dle materiálu RK-28-2013-47, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz