Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-16

RK-28-2013-16.doc  RK-28-2013-16pr01.doc  RK-28-2013-16pr02.xls
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-28-2013-16
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa; R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval investiční akci s názvem Přístavba k Domovu důchodců Ždírec. V souvislosti se zahájením provozu v nových prostorách, je tento objekt postupně vybavován movitým majetkem, včetně pořízení evakuačních podložek v rámci společného nákupu pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina. Předkládaný materiál řeší problematiku předání movitého majetku k hospodaření Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci, v souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013.
Současně se zahájením provozu domova pro seniory v přístavbě ve Ždírci, ukončí Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace, provozování domova pro seniory v objektu areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě. Provoz domova pro seniory v areálu nemocnice v Havlíčkově Brodě následně převezme příspěvková organizace kraje, Domov pro seniory Havlíčkův Brod. V souvislosti s touto změnou provozovatele domova pro seniory je nezbytné provést změny v hospodaření s nemovitým majetkem.
Návrh řešení Radě kraje se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit dodatek ke zřizovací listině, dle materiálu RK-28-2013-16, př. 1.
Dodatkem Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace:
A) budou vyjmuty z hospodaření nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí
* budova č.p. 2119, objekt občanské vybavenosti v části obce Havlíčkův Brod, postavená na pozemku st. par. č. 622 v pořizovací ceně 95 819 669,79 Kč, a
* pozemek st. par. č. 622, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 911 m2, v pořizovací ceně 124 716 Kč,
vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod.
B) bude předán k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek a ostatní hmotný majetek pořízený v rámci investiční akce Přístavba k Domovu důchodců Ždírec a dodávky evakuačních podložek pro příspěvkové organizace v předpokládané hodnotě 9 000 000,00 Kč.
Datum, k němuž bude movitý majetek předán k hospodaření, bude uveden na předávacím protokolu mezi krajem (zastoupený zaměstnancem odboru sociálních věcí) a Domovem bez zámku, příspěvkovou organizací.
Soupis již pořízeného majetku, je součástí materiálu RK-28-2013-16, př. 2.
StanoviskaOddělení hospodářské správy nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-16, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor majetkový, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín do 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz