Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-46

RK-28-2013-46.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-28-2013-46
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí platby dotace za podanou žádost o platbu č. 3 v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod.
Cílem projektu je obnova národní kulturní památky zámku v Třebíči a zpřístupnění památky nadregionálního významu široké veřejnosti v kontextu cestovního ruchu. Realizací projektu dojde k rozšíření a k celkovému zkvalitnění prezentačních možností a nabídky služeb návštěvníkům Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
Dne 9. 8. 2013 byla Kraji Vysočina převedena na zvláštní účet projektu, č. ú.: 4200160699/6800 dotace ve výši 35 583 487,60 Kč v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic .
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú. 4200160699/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši celkem 35 583 487,60 Kč.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z ROP JV ve výši 35 583 487,60 Kč, která byla připsána na zvláštní účet projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dne 9. 8. 2013.
Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Zámek Třebíč - modernizace o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve výši 35 583 487,60 Kč.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz