Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2011 - 19.04.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
04Informace o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro školní rok 2011/2012
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
06Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
07Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
08Postoupení pohledávky
09Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
10Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
11Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
12Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
13Uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené připravovanou stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba
14Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
15Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
16Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
17Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon
18Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a zveřejnění záměru darování části pozemku - k.ú. Kozlov u Křižanova
21Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
22Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
23Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
24Projektová žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
25Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
26ROWANet - smlouva o směně vláken mezi fy Optokon a krajem Vysočina
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
28Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - dodatečné stavební práce
29Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
30SROP - udržitelnost projektů
31Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
33Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina
34Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2011
35Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
36Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
37Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
38FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
39Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina kraje Vysočina a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
40Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
41Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
42Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
43Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
44Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
45Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
46Souhlas s prodejem výsledků akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
47Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz