Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2011, které se konalo dne 19. 4. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2011
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 4. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2011
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
 4. Informace o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro školní rok 2011/2012
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 6. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 7. Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
 8. Postoupení pohledávky
 9. Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
 10. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
 11. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
 12. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
 13. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené připravovanou stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba
 14. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
 15. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
 16. Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 17. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon
 18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a zveřejnění záměru darování části pozemku - k.ú. Kozlov u Křižanova
 21. Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
 22. Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 23. Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 24. Projektová žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 25. Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
 26. ROWANet - smlouva o směně vláken mezi fy Optokon a krajem Vysočina
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
 28. Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - dodatečné stavební práce
 29. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
 30. SROP - udržitelnost projektů
 31. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
 33. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina
 34. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2011
 35. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
 36. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 37. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
 38. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
 39. Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina kraje Vysočina a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
 40. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 41. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 42. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
 43. Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
 44. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 45. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
 46. Souhlas s prodejem výsledků akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
 47. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
 48. Rozprava členů rady
Usnesení 0599/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0600/14/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava ve výši 82 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-02;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 82 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) o částku 82 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 82 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 82 000 Kč u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887 na pokrytí odpisů z nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-02.doc

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0601/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 36 630 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 47 566 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a specifika dle materiálu RK-14-2011-03, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-03.doc, RK-14-2011-03, př. 1, RK-14-2011-03, př. 2, RK-14-2011-03, př. 3, RK-14-2011-03, př. 4, RK-14-2011-03, př. 5

04. Informace o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro školní rok 2011/2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro nadcházející školní rok. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0602/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem dle materiálu RK-14-2011-04, př. 2;
doporučuje
ředitelům středních škol zřizovaných krajem Vysočina postupovat dle předloženého materiálu RK-14-2011-04, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-04.doc, RK-14-2011-04, př. 1, RK-14-2011-04, př. 2

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí dotací na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0603/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00323) o částku 32 150 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 32 150 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 113 900 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-14-2011-05, př. 7;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-14-2011-05, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-05.doc, RK-14-2011-05, př. 1, RK-14-2011-05, př. 2, RK-14-2011-05, př. 3, RK-14-2011-05, př. 4, RK-14-2011-05, př. 5, RK-14-2011-05, př. 6, RK-14-2011-05, př. 7

06. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0604/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 368 150 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-14-2011-06, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 3 631 850 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-14-2011-06, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-06.doc, RK-14-2011-06, př. 1, RK-14-2011-06, př. 2, RK-14-2011-06, př. 3, RK-14-2011-06, př. 4, RK-14-2011-06, př. 5

07. Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězů 2. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0605/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí pro trojici vítězek 2. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-14-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-07.doc, RK-14-2011-07, př. 1, RK-14-2011-07, př. 2

08. Postoupení pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0606/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o postoupení pohledávky dle materiálu RK-14-2011-08, př. 1;
ukládá
odboru školství mládeže a sportu oznámit postoupení pohledávky společnosti Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: do 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-08.doc, RK-14-2011-08, př. 1, RK-14-2011-08, př. 2, RK-14-2011-08, př. 3

09. Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
V. Novotný a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, seznámili radu kraje s předloženým návrhem zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0607/14/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů návrh Členské schůze OV MS v biatlonu 2013 na zvolení MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013;
 • navrhnout Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 zvolit MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, a to při nejbližší možné příležitosti pro roky 2011, 2012 a 2013;
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana v případě přijetí tohoto navrhovaného usnesení Zastupitelstvem kraje Vysočina informovat OV MS v biatlonu 2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-09.doc, RK-14-2011-09, př. 1

10. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku sdělovacího vedení v katastrálním území Střížov a Komárovice u Jihlavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0608/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení. Účastníkem smluv bude i kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-14-2011-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-10.doc, RK-14-2011-10, př. 1

11. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0609/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-14-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-11.doc, RK-14-2011-11, př. 1

12. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu „II/405 Příseka obchvat“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0610/14/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka - obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-14-2011-12, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-12.doc, RK-14-2011-12, př. 1

13. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené připravovanou stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0611/14/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-13.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 14, 15, 18 20 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
Usnesení 0612/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 na straně pronajímatele na pozemky parc. č. 510/1 a parc.č. 510/2 v k.ú. a obci Oslavička na dobu neurčitou (do realizace převodu vlastnictví) za cenu dle Výměru ministerstva financí č. 01/2010 ve výši 5 Kč/m2/rok za účelem provozování veřejně prospěšné stavby II/360 Oslavice - Oslavička.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-14.doc, RK-14-2011-14, př. 1

15. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 0613/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • vyřadit hodnotu technického zhodnocení v pořizovací ceně 599 254 Kč provedeného v roce 1992 a evidovaného pod inv. č. 79 Onkologické oddělení NsP Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2011-15, př. 1;
 • uzavřít:
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 2;
 • Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 3;
 • Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 4;
 • Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 5;
 • Dodatek č.10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-14-2011-15, př. 6.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě,
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-15.doc, RK-14-2011-15, př. 1, RK-14-2011-15, př. 2, RK-14-2011-15, př. 3, RK-14-2011-15, př. 4, RK-14-2011-15, př. 5, RK-14-2011-15, př. 6

18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0614/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2011-18, př. 1 a RK-14-2011-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-18.doc, RK-14-2011-18, př. 1, RK-14-2011-18, př. 2

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0615/14/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2011-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-14-2011-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníkem par. č. 1851/1 a par. č. 1851/8 v k. ú. Dobronín obci Dobronín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-19.doc, RK-14-2011-19, př. 1

20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a zveřejnění záměru darování části pozemku - k.ú. Kozlov u Křižanova
Usnesení 0616/14/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Oprava cesty - asfaltový koberec, kterou bude dotčen pozemek par. č. 938/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov;
rozhoduje
 • uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Kozlov smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 938/1 v k.ú. k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov, zastavěné místní komunikací do vlastnictví obce Kozlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem geometricky oddělenou část pozemku par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov, zastavěnou místní komunikací z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-20.doc, RK-14-2011-20, př. 1

16. Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zařazení nové akce, řešící odstranění havárie, do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0617/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „SPŠ a SOU Pelhřimov Oprava vodovodní přípojky, havárie“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
odpovědnost: odbor majetkový, ekonomický odbor
termín: 20. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-16.doc

17. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0618/14/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 20. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-17.doc

21. Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, seznámily radu kraje s návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na prezentaci a propagaci památek v rámci světového kulturního dědictví UNESCO. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0619/14/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Telč IČO 00286745 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Třebíč IČO 00290629 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Žďár nad Sázavou IČO 00295841 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-21.doc, RK-14-2011-21, př. 1, RK-14-2011-21, př. 2, RK-14-2011-21, př. 3, RK-14-2011-21, př. 4

22. Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury:
 • Základní umělecké škole Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701, IČ: 62540114, ve výši 15 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-22, př. 3;
 • AD FILM, spol. s r. o., Svobodova 4/144, Praha 2, IČ: 44264518, ve výši 70 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-22, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-22.doc, RK-14-2011-22, př. 1, RK-14-2011-22, př. 2, RK-14-2011-22, př. 3, RK-14-2011-22, př. 4

23. Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, předložily radě kraje návrh poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladatelům materiál k dopracování. K. Lisá doporučení rady akceptovala a požádala o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-23.doc, RK-14-2011-23, př. 1, RK-14-2011-23, př. 2

24. Projektová žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury, informovaly radu kraje o realizaci podání projektové žádosti Horáckého divadla Jihlava, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací realizované podání projektové žádosti Vlastní umělecká činnost v roce 2011, jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-14-2011-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-24.doc, RK-14-2011-24, př. 1

25. Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem spolupráce kraje Vysočina s Národní knihovnou a uzavření Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0622/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů dle materiálu RK-14-2011-25, př. 1;
ukládá
odboru informatiky zajistit případné souhlasy pro realizaci této smlouvy.
odpovědnost: OI
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-25.doc, RK-14-2011-25, př. 1

26. ROWANet - smlouva o směně vláken mezi fy Optokon a krajem Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření směnné smlouvy s firmou Optokon. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0623/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-26.doc, RK-14-2011-26, př. 1, RK-14-2011-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0624/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6172 Činnost regionální správy, položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku) o částku 325 000 Kč a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 272 823 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 52 177 Kč) rozpočtu kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení hospodářské správy
termín: duben 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-27.doc

28. Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - dodatečné stavební práce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008“. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 dle materiálu RK-14-2011-28, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-28.doc, RK-14-2011-28, př. 1, RK-14-2011-28, př. 2

29. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na uvedené projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-29.doc, RK-14-2011-29, př. 1, RK-14-2011-29, př. 2

30. SROP - udržitelnost projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/14/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2011-30, př. 1 a RK-14-2011-30, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 26. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-30.doc, RK-14-2011-30, př. 1, RK-14-2011-30, př. 2

31. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „II/360 Oslavice Oslavička“. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/360 Oslavice - Oslavička dle materiálu RK-14-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-31.doc, RK-14-2011-31, př. 1

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválení povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR určenou na výdaje JSDH obcí kraje Vysočina. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0629/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 3 851 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to:
 • Městu Golčův Jeníkov (IČO 00267406)        100 000 Kč;
 • Městu Přibyslav (IČO 00268097)        100 000 Kč;
 • Městu Světlá nad Sázavou (IČO 00268321)        100 000 Kč;
 • Městu Ždírec nad Doubravou (IČO 00268542)        100 000 Kč;
 • Městu Počátky (IČO 00248843)        100 000 Kč;
 • Městu Moravské Budějovice (IČO 00289931)        100 000 Kč;
 • Městu Jaroměřice nad Rokytnou (IČO 00289507)        100 000 Kč;
 • Obci Želetava (IČO 00290751)        100 000 Kč;
 • Městu Nové Město na Moravě (IČO 00294900)        100 000 Kč;
 • Městu Žďár nad Sázavou (IČO 00295841)        100 000 Kč;
 • Městysi Nový Rychnov (IČO 00248738)        50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-32.doc, RK-14-2011-32, př. 1

33. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti IZIP, a.s., o pronájem zasedacích prostor v sídle kraje Vysočina za účelem konání akce „Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0630/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-14-2011-33, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-33.doc, RK-14-2011-33, př. 1, RK-14-2011-33, př. 2, RK-14-2011-33, př. 3

34. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2011
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s aktivitami Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0631/14/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-34.doc

35. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0632/14/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí, ředitel Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-35.doc

38. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
Z. Ryšavý informoval radu kraje o návrhu vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0633/14/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2011 dle materiálu RK-14-2011-38, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-38.doc, RK-14-2011-38, př. 1, RK-14-2011-38, př. 2

39. Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina kraje Vysočina a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
Z. Ryšavý předložil radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0634/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2010 dle materiálu RK-14-2011-39, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-14-2011-39, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-39.doc, RK-14-2011-39, př. 1, RK-14-2011-39, př. 2

36. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení rozpočtové opatření související s přijetím dotace na zvláštní účet projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0635/14/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 40 768 058,43 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 30 000 000 Kč ze zvláštního účtu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-36.doc, RK-14-2011-36, př. 1

40. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF k projektu „Snižování energetické náročnosti“ z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0636/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí prostředků z ERDF k projektu Snižování energetické náročnosti dle materiálu RK-14-2011-40, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-40.doc, RK-14-2011-40, př. 1

41. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0637/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-14-2011-41, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-41.doc, RK-14-2011-41, př. 1

42. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu „Naše školka 2011“. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0638/14/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu RK-14-2011-42, př. 3;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2011-42, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-42.doc, RK-14-2011-42, př. 1, RK-14-2011-42, př. 2, RK-14-2011-42, př. 3

43. Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0639/14/2011/RK
Rada kraje
vyhlašuje
s účinností od 20. 4. 2011 první výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do:
 • oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-43, př. 1;
 • oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-14-2011-43, př. 2;
 • oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2011-43, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálů RK-14-2011-43, př. 1, RK-14-2011-43, př. 2 a RK-14-2011-43, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-43.doc, RK-14-2011-43, př. 1, RK-14-2011-43, př. 2, RK-14-2011-43, př. 3

44. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavření dodatku ke smlouvě o realizaci grantového projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0640/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 dle materiálu RK-14-2011-44, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-44.doc, RK-14-2011-44, př. 1, RK-14-2011-44, př. 2

45. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Zdeněk Ryšavý, člen Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v 1. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0641/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina, Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a Zdeněk Ryšavý, člen Rady kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování v období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 dle materiálu RK-14-2011-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-45.doc, RK-14-2011-45, př. 1

46. Souhlas s prodejem výsledků akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, požádala radu kraje o udělení souhlasu s prodejem majetku pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady společnosti OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., dle podmínek stanovených pro Společný regionální operační program. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0642/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o udělení souhlasu s prodejem majetku pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744 společnosti OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., se sídlem Žďárského 205, 674 01 Třebíč, IČO 25560395 dle podmínek stanovených pro Společný regionální operační program.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-46.doc, RK-14-2011-46, př. 1, RK-14-2011-46, př. 2

47. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0643/14/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-14-2011-47, př. 2;
souhlasí
se zněním Výzvy k podávání žádostí dle materiálu RK-14-2011-47, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-47.doc, RK-14-2011-47, př. 1, RK-14-2011-47, př. 2

37. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0644/14/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 10052726 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí dle materiálu RK-14-2011-37, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2011-37.doc, RK-14-2011-37, př. 1, RK-14-2011-37, př. 2

48. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 26. 4. 2011, v 8:00 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 19/2011 dne 19. 4. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 4. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz