Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-28

RK-14-2011-28.doc  RK-14-2011-28pr01.doc  RK-14-2011-28pr02.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-14-2011-28
NázevVeřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - dodatečné stavební práce
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s realizací akce III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006,007,008 bylo nezbytné provedení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárného dokončení celého díla v hodnotě investičních nákladů 54 924 835 Kč vč. DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 uzavřené se zhotovitelem akce firmou Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 262 71 303.
Veřejná zakázka na dodatečné stavební práce byla zadána formou jednacího řízení bez uveřejnění za podmínek dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celková cena víceprací prací činí 1 134 672,43 Kč bez DPH. Tato cena byla stanovena na základě jednání dne 16. 2. 2011 a předložené cenové nabídky.
Dne 15. 3. 2011 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku (viz. RK-14-2011-28, př. 1). Dne 23. 3. 2011 byl uzavřen dodatek mezi Vysočinou a firmou Skanska a.s. k původní smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací, ve kterém jsou zohledněny i méněpráce ve výši 2 535 762,08 Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí 53 243 527,44 Kč vč. DPH (viz. RK-14-2011-28, př. 2). Dodatkem byla celková cena díla snížena o 1 681 307,60 Kč vč. DPH.
Akce je spolufinancována EU.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10, Čl. 6, odst. 15 bude rada kraje informována o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky z důvodu změny podstatných záležitostí.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci III/03810 Hesov- most ev. č. 03810-006, 007, 008 .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 dle materiálu RK-14-2011-28, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz