Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-46

RK-14-2011-46.doc  RK-14-2011-46pr01.doc  RK-14-2011-46pr02.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíRK-14-2011-46
NázevSouhlas s prodejem výsledků akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o udělení souhlasu s prodejem majetku z části pořízeného v rámci realizace projektu akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744, který je spolufinancován krajem Vysočina a Evropskou unií prostřednictvím Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina.
Společnost OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., se sídlem Žďárského 205, 674 01 Třebíč, IČO 25560395, (dále jen příjemce podpory ) byla dne 17. 12. 2007 na základě Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina ze dne 28. 2. 2007 (dále jen Smlouva ) poskytnuta veřejná finanční podpora (dále jen podpora ) ve výši 780 895,- Kč.
Předmětem podpory bylo pořízení technologického a manipulačního zařízení pro nakládání s odpady (sběrné nádoby, kontejnery, nákladní automobil, vysokozdvižný vozík) a umístění informační tabule o poskytnutí dotace. Místem realizace projektu je Žďárského 205, 674 01 Třebíč.
Dne 29. 3. 2011 obdržel gestor grantového schématu žádost o souhlas s prodejem předmětu dotace dle materiálu RK-14-2011-46, př. 1.
Jedná se o prodej vysokozdvižného vozíku, který bude nahrazen strojem minimálně v hodnotě majetku pořízeného z části z dotace a který bude využit tak, aby byla zajištěna udržitelnost a funkčnost akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744.
Žádost o souhlas s prodejem majetku z části pořízeného z dotace je v souladu s čl. 33 odst. 7 Pokynů pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/DP/SROP/1.1/3/2006 Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 SROP (dále jen Pokyny ), který ukládá příjemcům podpory povinnost nakládat po dobu pěti let ode dne platnosti smlouvy o financování akce s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finanční pomoci podle smlouvy o financování akce s péčí řádného hospodáře. Po stejnou dobu nesmí příjemce podpory majetek investičního charakteru či jeho části pořízený z finanční pomoci SROP prodat nebo pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu gestora.
Po obdržení žádosti byla gestorem u příjemce podpory provedena veřejnosprávní kontrola. Kontrola nezjistila žádná porušení povinností příjemce podpory (viz materiál RK-14-2011, př. 2).
Návrh řešení Gestor grantového schématu Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o udělení souhlasu s prodejem majetku zčásti pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744 společnosti OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., se sídlem Žďárského 205, 674 01 Třebíč, IČO 25560395.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o udělení souhlasu s prodejem majetku pořízeného z dotace kraje Vysočina a Evropské unie v rámci akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4744 společnosti OVO - IMONT Třebíč, spol. s r.o., se sídlem Žďárského 205, 674 01 Třebíč, IČO 25560395 dle podmínek stanovených pro Společný regionální operační program.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz