Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-12

RK-14-2011-12.doc  RK-14-2011-12pr01.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-14-2011-12
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Příseka - obchvat .
Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě kraje Vysočina. Začátek stavby navazuje na dokončený úsek Jihlava - Příseka a konec úpravy na úsek Příseka - Brtnice. Trasa obchvatu silnice II/405 v celé trase prochází zemědělsky obdělávaným územím.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou.
O nabytí většiny pozemků dotčených touto stavbu již rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0102/02/2010/ZK. Předkládaný návrh o nabytí zbývajících pozemků dotčených stavbou uvedených v materiálu RK-14-2011-12, př. 1 vychází z doplněné projektové dokumentace a geometrického zaměření úseku.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálních územích Příseka a Uhřínovice u Jihlavy pro stavbu II/405 Příseka - obchvat dle materiálu RK-14-2011-12, př. 1. Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, která odpovídá ceně předmětných pozemků podle vyhlášky č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 456/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po nabytí právní moci územního rozhodnutí, tj. za cenu 68 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí stavby a trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto staveb a porostů stanovenou podle výše uvedeného předpisu.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka - obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu
RK-14-2011-12, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 5. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz