Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-14

RK-14-2011-14.doc  RK-14-2011-14pr01.pdf
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-14-2011-14
NázevUzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. Ve zkušebním provozu je dnes zrealizovaná stavba II/ 360 Oslavice - Oslavička , pro kterou již byla vykoupena většina dotčených pozemků. U pozemků parc. č. 510/1 a parc. č. 510/2 v k.ú. a obci Oslavička, které jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, prozatím k výkupu nedošlo. Vzhledem ke zdlouhavému a složitému schvalovacímu procesu odprodeje majetku státu vyžaduje správce pozemků uzavření nájemní smlouvy až do doby převodu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků uzavřít nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 na pronájem pozemků parc. č. 510/1 - ostatní plocha, dráha o výměře 1 138 m2 a parc. č. 510/2 - ostatní plocha silnice o výměře 182 m2 v k.ú. a obci Oslavička za nájemní cenu, která bude dle Výměru ministerstva financí č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009 činit 5 Kč/m2/rok, tj. celkem 6 600 Kč/rok.
StanoviskaZastupitelstvo kraje rozhodlo usnesení 0478/07/2008/ZK nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-07-2008-44, př. 1, ZK-07-2008-44, př. 2, ZK-07-2008-44, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí se zněním navrhovaného usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu mezi krajem Vysočina na straně nájemce a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 na straně pronajímatele na pozemky parc. č. 510/1 a parc.č. 510/2 v k.ú. a obci Oslavička na dobu neurčitou (do realizace převodu vlastnictví) za cenu dle Výměru ministerstva financí č. 01/2010 ve výši 5 Kč/m2/rok za účelem provozování veřejně prospěšné stavby II/360 Oslavice - Oslavička.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz