Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-21

RK-14-2011-21.doc  RK-14-2011-21pr01.pdf  RK-14-2011-21pr02.doc  RK-14-2011-21pr03.doc  RK-14-2011-21pr04.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-14-2011-21
NázevPamátky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou na prezentaci a propagaci památek v rámci světového kulturního dědictví UNESCO.
Kraj Vysočina na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0410/05/2010/ZK ze dne
21. 9. 2010 uzavřel s městy Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Rodinné zlato , který je zaměřen na propagaci a prezentaci památek světového kulturního dědictví UNESCO na území České republiky formou cyklu pořadů České televize o těchto památkách, s termínem ukončení realizace projektu do 31. července 2011 a termínem odevzdání závěrečné zprávy do 31. srpna 2011. Dne 4. a 5. dubna 2011 byly odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu doručeny žádosti všech tří měst o prodloužení doby realizace projektu, které jsou obsahem materiálu RK-14-2011-21, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po posouzení žádostí a po jejich projednání s radním pro oblast kultury a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje prodloužit dobu realizace projektu Rodinné zlato do 31. října 2011 a dobu předložení závěrečné zprávy do 30. listopadu 2011 a uzavřít dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace s městy Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Telč IČO 00286745 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 2;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Třebíč IČO 00290629 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 3;
* uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Žďár nad Sázavou IČO 00295841 dle materiálu RK-14-2011-21, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 5. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz